ETSK on tyytyväinen komission aloitteeseen palkkauksen avoimuutta koskevista sitovista toimenpiteistä mutta katsoo, että ehdotettua direktiiviä olisi vahvistettava monilta osin ja että tarvitaan lisätoimia sukupuolten palkkaerojen perimmäisiin syihin puuttumiseksi.

ETSK suhtautuu 9. kesäkuuta antamassaan lausunnossa myönteisesti komission ehdotukseen direktiiviksi palkkauksen avoimuutta koskevista sitovista toimenpiteistä. Ehdotuksen tarkoituksena on auttaa työntekijöitä käyttämään oikeuttaan samapalkkaisuuteen silloin, kun nämä ovat kohdanneet palkkasyrjintää.

ETSK on kuitenkin sitä mieltä, että ehdotettua direktiiviä on vahvistettava monilta osin. Tämä koskee erityisesti kriteereitä, joita käytetään työn arvon määrittämiseen, eräiden avoimuustoimien kattavuutta sekä työmarkkinaosapuolten ja työehtosopimusneuvottelujen roolia.

Sama palkka ja samanarvoinen työ

Periaatetta, jonka mukaan samasta työstä olisi saatava sama palkka, sovelletaan työntekijäryhmiin, jotka komission ehdotuksen mukaan määrittää työnantaja. ETSK:n mielestä on ratkaisevan tärkeää, että on olemassa mekanismeja, joilla varmistetaan, että työntekijäryhmät määritetään sukupuolineutraalilla tavalla yhdessä ammattijärjestön ja työntekijöiden edustajien kanssa kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti.

Muina toimenpiteinä sukupuolten palkkaeroihin liittyvien rakenteellisten ongelmien ratkaisemiseksi tulisi taata riittävät ja helppokäyttöiset lastenhoitopalvelut, toteuttaa tietoisuutta lisääviä aloitteita, varmistaa naisten parempi edustus päätöksentekotehtävissä sekä poistaa naisten työllistymisen verotukselliset pidäkkeet. Verkkoartikkeli on luettavissa kokonaisuudessaan täällä (na)