Beloningstransparantie: bindende maatregelen zijn noodzakelijk, maar volstaan niet om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te verkleinen

Het EESC is ingenomen met het initiatief van de Commissie inzake bindende beloningstransparantie, maar vindt dat de voorgestelde richtlijn op meerdere punten moet worden aangescherpt en dat nadere maatregelen moeten worden genomen om de onderliggende oorzaken van de loonkloof tussen mannen en vrouwen aan te pakken.

In zijn op 9 juni goedgekeurde advies verwelkomt het EESC het voorstel van de Commissie voor een richtlijn betreffende bindende maatregelen inzake beloningstransparantie, die werknemers zullen helpen om hun recht op gelijke beloning af te dwingen in gevallen waarin zij het slachtoffer zijn van loondiscriminatie.

Het EESC is echter van mening dat de voorgestelde richtlijn op een aantal punten moet worden aangescherpt, zoals de criteria die worden gebruikt om de waarde van werk te bepalen, de reikwijdte van sommige transparantiemaatregelen en de rol van de sociale partners en de collectieve onderhandelingen.

Gelijke beloning en gelijkwaardige arbeid

Het beginsel "gelijke beloning voor gelijk werk" is van toepassing op "categorieën werknemers" die volgens het Commissievoorstel door de werkgever worden gespecificeerd. Het EESC acht het van cruciaal belang dat er mechanismen komen om ervoor te zorgen dat die categorieën werknemers op een genderneutrale manier worden vastgesteld. Daarbij moeten vakbonden en vertegenwoordigers van werknemers worden betrokken, overeenkomstig de nationale wetgeving en praktijk.

Verdere maatregelen om de structurele problemen aan te pakken die aan de basis liggen van de loonkloof tussen mannen en vrouwen, moeten ook betrekking hebben op adequate en toegankelijke kinderopvang, bewustmakingsinitiatieven, een betere vertegenwoordiging van vrouwen in besluitvormingsposities en het wegnemen van fiscale belemmeringen voor de arbeidsparticipatie van vrouwen. Meer weten? Klik hier. (na)