Netisaate „Kohalik vaade“ teise hooaja 3. osa: Uus Euroopa narratiiv

COVID-19 kriis on näidanud, kui oluline on solidaarsus ELi liikmesriikide, institutsioonide ja kodanike vahel. Seda kogemust arvesse võttes arutleme selle üle, miks äsja käivitatud Euroopa tuleviku konverents on uus ja oluline samm ühisel mõtlemisel meie Euroopa ühise tuleviku üle.

Kättesaadavad keeleversioonid:

Juhtkiri

Optimistliku noodiga suvesse

Hea lugeja!

Seda suve alustame märksa paremate uudistega kui eelmisel aastal. Juuli lõpuks peaks ligikaudu 70% ELi täiskasvanud elanikkonnast olema saanud vähemalt ühe annuse COVID-19 vaktsiini. Reisimine on võimalik, kuigi see on endiselt keeruline. Lisaks kogub hoogu taasterahastu „NextGenerationEU“ rakendamine.

Ürituste kalender

13. juuli 2021, Brüssel

Noorte kliima ja kestlikkuse ümarlaud

22.–23. september 2021, Brüssel

EMSK täiskogu istungjärk

„Üks küsimus...“

Üks küsimus...

Rubriigis „Üks küsimus...“ palume Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmetel vastata ühele olulisele päevakajalisele küsimusele.
Juuli väljaandes palusime ajutise töörühma „Põhiõigused ja õigusriigi põhimõte“ esimehel Cristian Pîrvulescul jagada oma mõtteid väljendusvabaduse kohta.

 

Väljendusvabadus on õigus, mida me peame väärtustama ja kaitsma

Näib, et sotsiaalvõrgustikes kasutatakse kirgede üleskütmiseks üha enam vägivalda. See võib viia verbaalse või füüsilise vägivallani ükskõik kelle vastu, olgu see siis poliitilise võimu, politsei või mõne institutsiooni esindaja või eraisik. Jääb mulje, et sotsiaalmeedias võib öelda kõike, võib kaitsta mida tahes, nii tõde kui ka valet. Näiteks võib kellelegi tunduda tema rahulolematus õiguspärane, nii et võiks rünnata isegi Prantsusmaa presidenti.

Seda konteksti silmas pidades öelge palun, kust peaks Teie kui ajutise töörühma „Põhiõigused ja õigusriigi põhimõte“ esimehe arvates minema piir põhiõiguste ja isikuvabaduste, eelkõige väljendusvabaduse vahel?

Ühise põhiõiguste kultuuri arendamine Euroopas

EMSK liige Cristian Pîrvulescu

Aeg, mil Euroopas sai põhiõigusi, õigusriigi põhimõtet ja demokraatiat pidada iseenesestmõistetavaks, on lõplikult möödas. On saanud üha selgemaks, et neid väärtusi tuleb ennetavalt kaitsta populismi, vihakõne, vähemuste vastaste rünnakute, kodanikuühiskonna tegutsemisruumi ahenemise ja mõne valitsuse kalduvuse eest võimu koondada. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ajutine töörühm „Põhiõigused ja õigusriigi põhimõte“ on pühendunud põhiõiguste kultuuri edendamisele Euroopas.

Arvake ära, kes on külas?

Üllatuskülaline

Igal kuul tutvustame üht üllatuskülalist, kelle töö ja pühendumus on teistele inspiratsiooniks.

EMSK Info juuli väljaandes vestleme Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa piirkondliku direktori dr Hans Henri Kluge ja organisatsiooni The Ocean Race Summits juhi Johan Stridiga.

„Tulevik ei ole kivisse raiutud ja COVID-19 pandeemia kulg on meie kätes“

Usutlus Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) Euroopa piirkonna direktori dr Hans Henri Klugega

Milline on Teie arvates vaktsineerimiskampaania mõju Euroopas?

Alates 4. veebruarist 2021 on maailmas COVID-19 vastu vaktsineeritud rohkem inimesi, kui on epideemia algusest saadik kinnitatud nakatumisjuhte. Euroopa piirkonnas on tänaseks (17. juuni seisuga) manustatud üle 477 miljoni annuse COVID-19 vaktsiine.

Peame tegema kõik endast oleneva, et parandada oma koduplaneedi seisundit

Johan Strid, purjeregati The Ocean Race tippkohtumiste direktor

„Miks tahavad purjeregati The Ocean Race korraldajad aidata kaasa uue ja parema poliitika kujundamisele, et lahendada ühed kõige pakilisemad probleemid, millega meie sinine planeet silmitsi seisab?“ Minult küsitakse seda sageli ja vastus on, et meist igaüks peab tegema kõik endast oleneva, et parandada meie koduplaneedi ja meie puhul konkreetsemalt oma mänguruumi, st ookeani keskkonnaseisundit. 

EMSK uudised

Sloveeniast saab ELi eesistujariik Euroopa jaoks kriitilisel ajal

Sloveenia võttis Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise üle 1. juulil 2021 – ajal, mil Euroopa teeb jõupingutusi, et taastuda, hoolitseda parema ülesehituse eest ja väljuda tugevamana COVID-19 pandeemiast.

Euroopa tuleviku konverents: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee konsultatsioonid jõuavad kõikjale Euroopas

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president Christa Schweng andis reaalajas toimuva küsimuste ja vastuse vooruga stardipaugu Euroopa tuleviku konverentsi kontekstis kavandatud komitee üritustele. Üritusel „#CoFoE (Euroopa tuleviku konverents) – tuua kodanikud tagasi Euroopa projekti keskmesse“ tutvustati organiseeritud kodanikuühiskonna seisukohti ja ootusi seoses Euroopa tuleviku konverentsiga. Samuti rõhutati, et oluline on kaasata inimesi väljaspool Brüsseli mulli, ja korraldati ajurünnak, et valmistuda tulevasteks konsultatsioonideks kodanikega.

„Euroopa roheline kokkulepe on kas õiglane või jääbki olemata“

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee täiskogu juuni istungjärgul teatas Frans Timmermans meetmetest, mille eesmärk on kaitsta kõige haavatavamaid inimesi juhul, kui CO2 heite maksustamist laiendatakse küttele ja sõidukikütustele, ning kuulas ära komitee ettepanekud parandada sotsiaalse dialoogi kaudu ettevõtete otsustusprotsessi rohelisele majandusele ülemineku küsimuses.

Pandeemiajärgne taastumine ja ülesehitus – Euroopa tuleviku põhiprioriteet

ELi lähituleviku põhiprioriteet peab olema Euroopa majanduse õigetesse rööbastesse suunamine, et saavutada kestlik üleminek ning tagada heaolu Euroopa inimestele ja ettevõtjatele. Seda põhisõnumit kandis resolutsioon „Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee panus Euroopa Komisjoni 2022. aasta tööprogrammi“, mille komitee võttis vastu oma täiskogu juuni istungjärgul.

ELi uus vähktõve vastu võitlemise strateegia pakub enneolematu võimaluse eurooplaste tervise kaitsmiseks

Kuna vähktõvest on kujunemas peamine surmapõhjus ELis, on Euroopa vähktõvevastase võitluse kava avaldamiseks kindlasti õige aeg. Komitee tervitab seda kava kui olulist verstaposti vähktõvevastases võitluses. Lahendamata piirkondliku ja sotsiaalse ebavõrdsuse probleemid näitavad siiski, et arenguruumi on veel küllaga.

Kodanikuühiskonnale tuleb anda aktiivne roll ELi väärtuste kaitsmisel

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on lubanud jätkata koostööd Euroopa Komisjoni ja teiste ELi institutsioonidega, et kaitsta ja rakendada ELi põhiväärtusi, eelkõige õigusriigi põhimõtet, põhiõigusi ja demokraatiat.

Ainult Euroopa kodanikualgatuse mõju suurendamine aitab ELi oma kodanikega taasühendada

Kümnes Euroopa kodanikualgatuse päev toimus erandkorras kahe päeva jooksul internetis. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president Christa Schweng, Euroopa Komisjoni asepresident Věra Jourová ja Euroopa Parlamendi asepresident Pedro Silva Pereira andsid hinnangu sellele ainulaadsele osalusdemokraatia vahendile.

Ringmajanduse põhimõtetest lähtuv riigihange peaks olema ELi liikmesriikide valitsustele kohustuslik

Euroopa suurimad tarbijad on valitsused, kes kulutavad igal aastal ligikaudu 14% (ehk 2 triljonit eurot) ELi kogu SKPst. Nende kulutused tulenevad peamiselt riigihangetest, mis korraldatakse ettevõtjatelt vajalike ehitustööde, teenuste ja toodete ostmiseks.

Tasustamise läbipaistvus: siduvaid meetmeid on vaja, kuid soolise palgalõhe vähendamiseks neist ei piisa

EMSK tervitab komisjoni algatust siduvate tasustamise läbipaistvuse meetmete kohta, kuid on seisukohal, et direktiivi ettepanekut tuleks mitmes valdkonnas tugevdada ja võtta lisameetmeid soolise palgalõhe algpõhjustega tegelemiseks.

Euro rahvusvahelise rolli tugevdamine on Euroopa ülemaailmse positsiooni edendamise võti

Euro tugevdamiseks peab EL seadma suured majanduslikud eesmärgid. See on muutunud veelgi olulisemaks, arvestades maailmamajanduse muutumise kiirust ja ELi praegust positsiooni innovatsiooni, konkurentsivõime ja investeerimist soodustava õiguskeskkonna edendamise osas.

Riiklikud taaste- ja vastupidavuskavad: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee soovib organiseeritud kodanikuühiskonna tõelist kaasamist nende rakendamisse

Komitee hoiatas oma Euroopa poolaasta rühma iga-aastasel konverentsil, mis toimus 31. mail veebiüritusena, et organiseeritud kodanikuühiskonna kaasamine ei ole enamikus ELi riikides kaugeltki rahuldav.

Komitee arvates peab kestlikumate toidusüsteemide suunas toimuv üleminek olema kaasav ja õiglane

Sustainable food Systems

Selleks et anda oma panus ÜRO toidusüsteemide 2021. aasta tippkohtumisse, korraldas komitee 28. mail veebipõhise arutelu, et uurida Euroopa toidusüsteemide nõrku kohti ja nende ebavõrdsust ning teha kindlaks, kuidas jõuda võrdsemate ja õiglasemate tarneahelateni. Kõrgetasemelised sõnavõtjad ÜROst, Euroopa Komisjonist ja Euroopa Parlamendist jagasid oma seisukohti selle kohta, mida on vaja muuta, et tugevdada võrdsusel, õiglusel ja õigustel põhinevat lähenemisviisi üleminekul kestlikumatele toidusüsteemidele.

Transpordi keskkonnahoidlikumaks muutmine peab pakkuma realistlikke alternatiive

Komitee toetab transpordisüsteemi keskkonnahoidlikumaks muutmist, ent rõhutab, et energiasüsteemi ümberkujundamine peab olema õiglane ning pakkuma kasutuskõlblikke ja realistlikke alternatiive, mis arvestavad majanduslikku ja sotsiaalset eripära ning kõigi Euroopa piirkondade, sealhulgas maapiirkondade vajadusi.

EMSK arutab ajakohastatud Euroopa tööstusstrateegiat

17. juunil toimus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees ning selle tööstuse muutuste nõuandekomisjonis elav arutelu organiseeritud kodanikuühiskonna seisukohtade üle pärast Euroopa Komisjoni uue tööstusstrateegia ajakohastatud versiooni avaldamist. Komitee sektsioonide kõnealust teemat käsitleva ühise aruteluseeria esimesel üritusel väljendati kahtlust, kas ajakohastatud strateegiast piisab ELi tööstuse vastupanuvõime ja strateegilise sõltumatuse suurendamiseks. 

Atlandi-ülesed partnerid on on valmis minema sõnadelt tegudele

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Atlandi-üleste suhete järelevalvekomitee kogunes veidi enne ELi ja USA kõrgetasemelist tippkohtumist, et pidada aru mitmesuguste kodanikuühiskonna jaoks oluliste teemade, eelkõige kliimamuutuste ja kaubanduse üle.

Uus väljaanne: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tegevus Sloveenia eesistumise ajal (juuli–detsember 2021)

2021. aasta teisel poolel täidab Sloveenia teist korda ELi Nõukogu eesistujariigi ülesandeid. Ja juba teist korda toimub see Euroopa jaoks kriitilisel ajal.

Uudiseid rühmadelt

Tööandjate rühma digiülemineku teemalisel veebiseminaril kutsuti üles võtma vastu maapiirkondade digitaliseerimise õigusakti

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööandjate rühm

Pärast seda, kui Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee võttis hiljutisel juuni täiskogu istungjärgul vastu arvamused digiturgude õigusakti ja digiteenuste õigusakti kohta, korraldas tööandjate töörühm 14. juunil veebiseminari teemal „Digitaalse ja uue ELi majanduse ees seisvad väljakutsed“.

Aitame kaotada soolise palgalõhe enne 2104. aastat

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee töötajate rühm

Keskmiselt teenivad naised Euroopas 14% vähem kui mehed. On riike, kus olukord vähehaaval paraneb, ning teisi, kus see hoopis halveneb. Lõhe peaks Euroopa Liidus eeldatavasti suures osas kaduma 22. sajandiks, kuid näiteks Prantsusmaal võib selleks kuluda veel tuhat aastat.

Meediavabadus ei ole iseenesestmõistetav, vaid seda tuleb aktiivselt kaitsta

Elena-Alexandra Calistru, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Euroopa mitmekesisuse rühma liige

Vähestes maailma paikades on vaba ja sõltumatu meedia väärtuste kaitsmine nii pika traditsiooniga nagu Euroopas. Digiplatvormide tekkimine, mitteliberaalsed suundumused sulgeda juurdepääs teabele, kasvav oht uurivatele ajakirjanikele ja COVID-19 põhjustatud kriis avaldavad erinevat, kuid samaaegset survet ökosüsteemile, mis võimaldab täiesti vaba meedia olemasolu ja selle demokraatliku rolli täitmist.

Peatselt EMSKs / Kultuuriüritused

ESMA muuseum ja memoriaal Argentinas: inimõiguste sümbol

Töötajate rühm esitles kampaaniat Argentinas asuva ESMA muuseumi ja memoriaali kandmiseks UNESCO maailmapärandi nimistusse.

Kümme aastat kliimamuutusi Ciril Jazbeci fotodel

ELi nõukogu Sloveenia eesistumisaja alguse tähistamiseks esitleb Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Ciril Jazbeci veebinäitust. See tunnustatud Sloveenia fotograaf on Leica Oskar Barnacki auhinna laureaat ning Maailma Pressifoto auhinna üks võitjatest 2021. aastal.