Transparentnost odměňování: závazná opatření jsou nutná, ke snížení rozdílů v odměňování žen a mužů však nepostačí

EHSV vítá iniciativu Komise, jíž se zavádí povinnost transparentního odměňování, navržená směrnice by však podle jeho názoru měla být v několika ohledech posílena a pomocí dalších opatření by se měly řešit základní příčiny rozdílů v odměňování žen a mužů.

EHSV ve svém stanovisku přijatém 9. června vítá návrh Komise v podobě směrnice o závazných opatřeních zaměřených na transparentnost odměňování, která umožní pracovníkům uplatňovat právo na stejnou odměnu v případech, kdy se stali obětí diskriminace v odměňování.

EHSV se nicméně domnívá, že navržená směrnice by měla být v několika oblastech posílena, včetně kritérií sloužících k určení hodnoty práce, rozsahu některých povinností týkajících se transparentnosti a úlohy sociálních partnerů a kolektivního vyjednávání.

Stejná odměna a rovnocenná práce

Zásada „stejné odměny za stejnou práci“ platí pro „kategorie pracovníků“, které mají být dle návrhu Komise specifikovány zaměstnavatelem. EHSV považuje za zásadní, aby existovaly mechanismy určení kategorií pracovníků neutrální z hlediska pohlaví. Toho lze dosáhnout zapojením odborových svazů a zástupců zaměstnanců do jejich definování v souladu s vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi.

Mezi další opatření k řešení strukturálních příčin rozdílů v odměňování žen a mužů by měla patřit také záruka dostatečných a přístupných služeb péče o děti, osvětové kampaně, zajištění většího zastoupení žen na rozhodovacích pozicích a zrušení daňových opatření odrazujících ženy od zaměstnání. Celý článek je k dispozici na internetu na této adrese. –