Tematická studijní skupina Doprava

This page is also available in

Tematická studijní skupina Doprava působí jako interní expertní skupina sekce TEN pro otázky dopravy, zejména pak jako orgán pro předvídání nových výzev a pro rozvoj a přezkum nových myšlenek a koncepcí. To znamená, že se tato studijní skupina snaží zamýšlet nad perspektivami a podněty, jakož i nad celkovou úlohou, kterou může EHSV – jako zástupce evropské občanské společnosti – hrát při utváření budoucnosti evropské dopravy.

Tematická studijní skupina Doprava se zabývá následujícími tématy:

Participativní dialog o politice TEN-T

Tematická studijní skupina Doprava usiluje o navázání dialogu mezi orgány, zainteresovanými stranami a občanskou společností o koridorech hlavní sítě TEN-T. Tento plán vzešel z konference v Malmö pod názvem Utváření budoucnosti koridorů hlavní sítě a byl znovu potvrzen na konferenci v Miláně pod názvem Lepší dialog pro inteligentní a udržitelnou dopravu.

Na podporu tohoto obousměrného participativního dialogu byla spuštěna on-line platforma Talking transport.

Udržitelná doprava

Pařížská dohoda uzavřená v rámci konference COP 21 zavazuje všechny zúčastněné strany k urychlení snižování emisí skleníkových plynů. Toto snižování do značné míry závisí na dopravě, která je odvětvím produkujícím druhé největší množství emisí skleníkových plynů. S ohledem na tuto skutečnost tematická studijní skupina zkoumala Dopad závěrů konference COP 21 na evropskou dopravní politiku (TEN/582), poté následovalo stanovisko Dekarbonizace dopravy (TEN/609).

Balíček opatření v oblasti mobility

Tematická studijní skupina Doprava byla významným partnerem zpravodajů k balíčku opatření v oblasti mobility a bedlivě sleduje témata související s tímto balíčkem Evropské komise z roku 2017, jako jsou např. opatření týkající se přístupu na trh, prosazování sociálních právních předpisů nebo silniční poplatky.

Downloads

Presentation of the PSG