Tematická studijní skupina Doprava

Tematická studijní skupina Doprava působí jako interní expertní skupina sekce TEN pro otázky dopravy, zejména pak jako orgán pro předvídání nových výzev a pro rozvoj a přezkum nových myšlenek a koncepcí. To znamená, že se tato studijní skupina snaží zamýšlet nad perspektivami a podněty, jakož i nad celkovou úlohou, kterou může EHSV – jako zástupce evropské občanské společnosti – hrát při utváření budoucnosti evropské dopravy.

Tematická studijní skupina Doprava se zabývá následujícími tématy:

Participativní dialog o politice TEN-T

Tematická studijní skupina Doprava usiluje o navázání dialogu mezi orgány, zainteresovanými stranami a občanskou společností o koridorech hlavní sítě TEN-T. Tento plán vzešel z konference v Malmö pod názvem Utváření budoucnosti koridorů hlavní sítě a byl znovu potvrzen na konferenci v Miláně pod názvem Lepší dialog pro inteligentní a udržitelnou dopravu.

Na podporu tohoto obousměrného participativního dialogu byla spuštěna on-line platforma Talking transport.

Udržitelná doprava

Pařížská dohoda uzavřená v rámci konference COP 21 zavazuje všechny zúčastněné strany k urychlení snižování emisí skleníkových plynů. Toto snižování do značné míry závisí na dopravě, která je odvětvím produkujícím druhé největší množství emisí skleníkových plynů. S ohledem na tuto skutečnost tematická studijní skupina zkoumala Dopad závěrů konference COP 21 na evropskou dopravní politiku (TEN/582), poté následovalo stanovisko Dekarbonizace dopravy (TEN/609).

Balíček opatření v oblasti mobility

Tematická studijní skupina Doprava byla významným partnerem zpravodajů k balíčku opatření v oblasti mobility a bedlivě sleduje témata související s tímto balíčkem Evropské komise z roku 2017, jako jsou např. opatření týkající se přístupu na trh, prosazování sociálních právních předpisů nebo silniční poplatky.

Downloads

Presentation of the PSG