Tematická studijní skupina Služby obecného zájmu

This page is also available in

Úkolem tematické studijní skupina Služby obecného zájmu je povzbuzovat příslušné evropské a vnitrostátní orgány k tomu, aby zaručily právo na přístup ke kvalitním službám v kontextu udržitelného rozvoje a sociální soudržnosti, a zajistily, že se toto právo bude opírat o právní a regulační ustanovení, která ho definují a stanoví, jak bude v jednotlivých oblastech uplatňováno. Služby obecného zájmu jsou základní složkou evropských hospodářských, sociálních a právních systémů a tvoří nosný pilíř evropského sociálního modelu a sociálně tržního hospodářství.

Jasnou politickou a finanční odpovědnost za koordinaci poskytování služeb obecného zájmu nese veřejný sektor. Přenechávat tuto věc výhradně tržním mechanismům není vhodné. Způsobilost pro poskytování vynikajících služeb obecného zájmu prokázaly neziskové organizace, zejména pak sociální podniky.

Ukázalo se, že zajištění pozitivní interakce mezi rozsáhlým evropským trhem a nutností volného oběhu, volné hospodářské soutěže, účinnosti, konkurenceschopnosti a hospodářské dynamiky na jedné straně a cíli obecného zájmu na straně druhé je dlouhý a složitý proces. Bylo zde dosaženo mnoha úspěchů, stále však zbývá vyřešit některé problémy, jak dokládá evropský pilíř sociálních práv.

Toto společenství hodnot nabízí řadu přístupů k organizaci služeb obecného zájmu v závislosti na zemi, regionu a odvětví. Taková rozmanitost situací představuje výzvu pro evropskou integraci. Nejde však ani zdaleka o nepřekonatelnou překážku, ale o příležitost k vytvoření rámce, jenž bude sloužit obecnému zájmu za neustále se měnící hospodářské a sociální situace, a to prostřednictvím vymezení souboru zásad platných pro veškeré služby obecného zájmu.