Dočasná studijní skupina Provádění bílé knihy o dopravě

This page is also available in

Dočasná studijní skupina Provádění bílé knihy o dopravě byla zřízena v dubnu 2013 coby první krok k realizaci doporučení, jež EHSV předložil ve svém stanovisku Bílá kniha o dopravě – jak získat podporu a účast občanské společnosti (TEN/479).

Posláním dočasné studijní skupiny je zajistit, aby byly důležité součásti legislativy EU, jež souvisejí s bílou knihou, vypracovány s odpovídající mírou účasti občanské společnosti. Skupina navrhuje inovativní způsoby zapojení občanské společnosti do rozhodovacího procesu a provádění politik EU.

Participativní dialog o politice TEN-T

Dočasná studijní skupina usiluje o navázání dialogu mezi orgány, zainteresovanými stranami a občanskou společností o koridorech hlavní sítě TEN-T. Tento plán vzešel z konference v Malmö pod názvem Utváření budoucnosti koridorů hlavní sítě a byl znovu potvrzen na konferenci v Miláně pod názvem Lepší dialog pro inteligentní a udržitelnou dopravu.

Na podporu tohoto obousměrného participativního dialogu byla spuštěna on-line platforma Talking transport.

Udržitelná doprava

Pařížská dohoda uzavřená v rámci konference COP 21 zavazuje všechny zúčastněné strany k urychlení snižování emisí skleníkových plynů. Toto snižování do značné míry závisí na dopravě, která je odvětvím produkujícím druhé největší množství emisí skleníkových plynů. S ohledem na tuto skutečnost dočasná studijní skupina zkoumala Dopad závěrů konference COP 21 na evropskou dopravní politiku (TEN/582), poté následovalo stanovisko Dekarbonizace dopravy (TEN/609).

Balíček opatření v oblasti mobility

Dočasnáá studijní skupina se aktivně podílí na stanoviscích a bedlivě sleduje témata související s balíčkem opatření v oblasti mobility Evropské komise z roku 2017, jako jsou např. opatření týkající se přístupu na trh, prosazování sociálních právních předpisů nebo silniční poplatky.

Downloads

Presentation of the PSG