Podcast „Pohled z místní perspektivy“ - S2, E3: Nový příběh pro Evropu

Krize COVID-19 odhalila, jak důležitá je solidarita mezi členskými státy EU, orgány a občany. Na pozadí této zkušenosti se zamýšlíme, proč je čerstvě zahájená Konference o budoucnosti Evropy novým a významným posunem v úvahách o naší společné budoucnosti v Evropě.

Dostupné jazyky:

Úvodník

Se špetkou optimismu vstříc letní sezóně

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

začátek letošního léta se nese v mnohem pozitivnějším duchu než ten loňský. Do konce července by mělo téměř 70 % dospělých v EU dostat alespoň první dávku vakcíny proti onemocnění COVID-19. Můžeme už cestovat, i když je to nadále složité. Také tempo počáteční fáze využívání nástroje NextGenerationEU dostává spád.

Poznamenejte si

13. července, Brusel

diskuse s mládeží u kulatého stolu věnovaná klimatu a udržitelnosti

22.–23. září 2021, Brusel

plenární zasedání EHSV

„Otázka pro...“

„Otázka pro…“

V naší rubrice „Otázka pro…“ se pokaždé obracíme na některého ze členů EHSV, aby se vyjádřil k aktuálnímu tématu, které považujeme za obzvláště důležité.
V červencovém vydání jsme požádali předsedu skupiny ad hoc Základní práva a právní stát Cristiana Pîrvulescu, aby se s námi podělil o své postřehy, pokud jde o svobodu projevu.

 

Svoboda projevu je právem, kterého si musíme vážit a jež musíme bránit

Hlavním tématem, které stále častěji hýbe sociálními sítěmi, je násilí. Tento jev může vést ke slovnímu či fyzickému násilí vůči veškerým autoritám, ať už jsou politického, policejního, institucionálního či soukromého rázu. Zdá se, že v sociálních médiích lze říci či obhajovat úplně cokoli, ať už je to pravda, nebo ne. Někdo může například nabýt dojmu, že jeho osobní nespokojenost je oprávněná, a zajít až tak daleko, že dá políček francouzskému prezidentovi.

Kde by podle Vás coby předsedy skupiny ad hoc Základní práva a právní stát měla být vzhledem k této události stanovena jasná hranice, pokud jde o základní práva a osobní svobody, a zejména pak svobodu projevu?

Podpora společné kultury základních práv v Evropě

autor: člen EHSV Cristian Pîrvulescu

Doba, kdy jsme na našem kontinentu mohli považovat základní práva, právní stát a demokracii za samozřejmost, je definitivně pryč. Je stále jasnější, že tyto hodnoty je třeba aktivně bránit před populismem, projevy nenávisti, útoky na menšiny, zmenšujícím se prostorem pro občanskou společnost a tendencemi některých vlád soustředit moc. Podpoře kultury základních práv v Evropě se věnuje skupina ad hoc Základní práva a právní stát, která působí v EHSV.

Naším hostem je tentokrát ...

Náš vzácný host

Každý měsíc představujeme vzácného hosta, který nás inspiruje svou činností a angažovaností.

Do červencového vydání EHSV info jsme pozvali Dr. Hanse Henriho Klugeho, regionálního ředitele Světové zdravotnické organizace pro Evropu, a Johana Strida, ředitele The Ocean Race Summits.

„Budoucnost není předem daná a průběh pandemie COVID-19 záleží jen na nás“

Rozhovor s Dr. Hansem Henrim P. Klugem, regionálním ředitelem Světové zdravotnické organizace pro Evropu

Jak vnímáte přínos očkovací kampaně v Evropě?

Od 4. února 2021 bylo proti onemocnění COVID-19 celkově naočkováno více lidí, než bylo potvrzeno nakažených od začátku epidemie. V Evropě bylo dosud (k 17. červnu) podáno přes 477 milionů dávek očkovacích látek proti COVID-19.

„My všichni musíme udělat vše pro to, abychom zlepšili zdraví planety“

autor: Johan Strid, ředitel summitu The Ocean Race

„Proč by The Ocean Race, soutěž v jachtingu, měla stimulovat nové a vylepšené politiky pro řešení některých z nejnaléhavějších problémů, kterým naše modrá planeta čelí?“ Tuto otázku dostávám často a moje odpověď je, že všichni musíme udělat, co je v našich silách, abychom zlepšili zdraví planety, a to zejména na našem vlastním poli působnosti: oceánu. 

Novinky z EHSV

Slovinské předsednictví EU přichází v době, která je pro Evropu velmi důležitá

1. července 2021 převezme Slovinsko předsednictví v Radě Evropské unie, a to ve chvíli, kdy se Evropa snaží zotavit z pandemie COVID-19, dosáhnout obnovy k lepšímu a vyjít z této krize silnější.

Konference o budoucnosti Evropy – konzultace EHSV ve všech koutech Evropy

Předsedkyně Evropského hospodářského a sociálního výboru Christa Schweng zahájila oficiální aktivity Výboru ke Konferenci o budoucnosti Evropy (CoFoE) blokem otázek a odpovědí. Na akci #CoFoE – opětovné přiblížení evropského projektu občanům zazněly postoje a očekávání organizované občanské společnosti spojené s konferencí. Účastníci také zdůraznili, že je třeba do akce zapojit i občany mimo bruselskou bublinu, a prodiskutovali přípravu chystaných konzultací s občany.

„Zelená dohoda pro Evropu bude buď spravedlivá, nebo nebude vůbec“

Frans Timmermans oznámil na červnovém plenárním zasedání EHSV opatření, která mají ochránit ty nejzranitelnější před možným rozšířením stanovení ceny uhlíku na topná paliva a pohonné hmoty. Zároveň vyslechl návrhy EHSV, jak pomocí sociálního dialogu zlepšit rozhodování podniků, pokud jde o ekologickou transformaci.

Prioritou pro budoucnost Evropy musí být oživení a obnova po skončení pandemie

Mezi hlavní priority EU musí v blízké budoucnosti patřit opětovné nastartování evropské ekonomiky s cílem zajistit udržitelný přechod a prosperitu pro evropské občany a podniky. To je hlavní myšlenkou usnesení k příspěvku EHSV k pracovnímu programu Evropské komise na rok 2022, které bylo přijato na červnovém plenárním zasedání EHSV.

Nová strategie EU pro boj proti rakovině může sehrát obrovskou roli při ochraně zdraví evropských občanů

Rakovina se pravděpodobně stane nejčastější příčinou úmrtí v EU, zveřejnění Evropského plánu boje proti rakovině tedy přichází nepochybně v pravý čas. EHSV tento plán vítá, poněvadž je mezníkem v boji proti nádorovým onemocněním. Z přetrvávajících regionálních a sociálních nerovností je však patrné, že v některých ohledech stále existuje prostor pro zlepšení.

Občanská společnost musí hrát při obraně hodnot EU aktivní úlohu

Evropský hospodářský a sociální výbor potvrdil, že je odhodlán i nadále spolupracovat s Evropskou komisí a dalšími orgány EU na prosazování a uplatňování základních hodnot EU, a zejména právního státu, základních práv a demokracie.

„Evropská občanská iniciativa bude moci EU znovu sblížit s občany pod podmínkou, že bude mít silnější dopad“

Desátý Den evropské občanské iniciativy věnovaný této iniciativě se konal výjimečně online a trval dva dny. Předsedkyně EHSV Christa Schweng, místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová a místopředseda Evropského parlamentu Pedro Silva Pereira zhodnotili stav tohoto jedinečného nástroje participativní demokracie.

Vlády členských států EU by měly mít povinnost zadávat veřejné zakázky v rámci oběhového hospodářství

Vzhledem k ročním výdajům, které tvoří přibližně 14 % (tj. 2 biliony EUR) celkového HDP EU, jsou vládní instituce největšími evropskými spotřebiteli. Jejich výdaje souvisejí především se zadáváním veřejných zakázek, aby si u podniků objednaly práce, služby a zásobování, které potřebují.

Transparentnost odměňování: závazná opatření jsou nutná, ke snížení rozdílů v odměňování žen a mužů však nepostačí

EHSV vítá iniciativu Komise, jíž se zavádí povinnost transparentního odměňování, navržená směrnice by však podle jeho názoru měla být v několika ohledech posílena a pomocí dalších opatření by se měly řešit základní příčiny rozdílů v odměňování žen a mužů.

Posílení mezinárodní úlohy eura je klíčem k lepšímu postavení Evropy ve světě

EU si musí vytyčit ambiciózní ekonomické cíle k posílení eura. Tento předpoklad nabyl na významu vlivem překotných změn, jimiž prochází globální ekonomika, a současné pozice EU z hlediska inovací, konkurenceschopnosti a budování regulačního prostředí příznivého pro investice.

EHSV vyzývá ke skutečnému zapojení organizované občanské společnosti do provádění národních plánů pro oživení a odolnost

Zapojení organizované občanské společnosti není ve většině zemí EU ani zdaleka uspokojivé, upozornil EHSV na výroční konferenci své Skupiny pro evropský semestr, která se uskutečnila na dálku dne 31. května.

EHSV požaduje inkluzivní a spravedlivý přechod k udržitelnějším potravinovým systémům

Sustainable food Systems

S cílem přispět k summitu OSN o potravinových systémech v roce 2021 uspořádal EHSV dne 28. května on-line slyšení, jehož cílem bylo prozkoumat zranitelnost a nerovnosti evropských potravinových systémů a zjistit, jak dosáhnout rovnějších a spravedlivějších dodavatelských řetězců. Významní řečníci z OSN, Evropské komise a Evropského parlamentu se na tomto slyšení podělili o své názory na to, jaké změny jsou potřebné k posílení rovnosti, spravedlnosti a přístupu založeného na právech při přechodu k udržitelnějším potravinovým systémům.

Ekologizace dopravy musí nabídnout realistické alternativy

EHSV podporuje ekologizaci dopravy, ale zdůrazňuje, že transformace energetiky musí být spravedlivá a musí nabídnout schůdné a realistické alternativy, které budou zohledňovat specifické hospodářské a sociální charakteristiky a potřeby všech částí Evropy, včetně venkovských oblastí.

EHSV projednává aktualizovanou průmyslovou strategii EU

Dne 17. června uspořádal Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) a jeho Poradní komise pro průmyslové změny (CCMI) živou diskusi, která zkoumala názory organizované občanské společnosti v návaznosti na zveřejnění aktualizace nové evropské průmyslové strategie Evropské komise. Tato diskuse, která je první z řady společných aktivit sekcí EHSV na toto téma, se zabývala tím, zda aktualizovaná strategie obsahuje dostatek prvků zajišťujících zvýšení odolnosti průmyslu a strategické autonomie EU. 

Transatlantičtí partneři jsou odhodláni dostát svým závazkům

Jen několik dní před summitem EU a USA na vysoké úrovni se sešel monitorovací výbor EHSV Transatlantické vztahy, aby projednal celou řadu témat důležitých pro občanskou společnost, především pak otázku změny klimatu a obchodu.

Nová publikace: Činnost EHSV během slovinského předsednictví (červenec–prosinec 2021)

Ve druhé polovině roku 2021 se Slovinsko podruhé ujme předsednictví v Radě EU. I podruhé se tak děje v rozhodujícím okamžiku pro Evropu.

Novinky ze skupin

Účastníci webináře skupiny Zaměstnavatelé věnovaného digitalizaci vyzvali k vytvoření aktu o digitálním venkově

skupina Zaměstnavatelé v EHSV

Skupina Zaměstnavatelé uspořádala dne 14. června webinář na téma „Výzvy digitalizace a nová ekonomika EU“. Tento seminář navázal na stanoviska k aktu o digitálních trzích a k aktu o digitálních službách, která EHSV přijal na červnovém plenárním zasedání.

Jak přispět ke zmenšení rozdílů v odměňování žen a mužů před rokem 2104

skupina Zaměstnanci v EHSV

V průměru vydělávají ženy v Evropě o 14 % méně než muži. V některých zemích se situace pomalu zlepšuje, v jiných je tomu naopak. Předpokládá se, že v Evropské unii tento rozdíl obecně vzato zanikne ve dvaadvacátém století, v zemích jako Francie by to však mohlo trvat dalších 1 000 let.

Svobodu médií nelze považovat za samozřejmost, ale je třeba ji aktivně hájit

autorka: Elena-Alexandra CALISTRU, členka skupiny Různorodá Evropa v EHSV

Na světě existuje jen několik míst, kde má prosazování hodnot svobody a nezávislosti médií tak dlouhou tradici jako v Evropě. Nástup digitálních platforem, neliberální tendence blokovat přístup k informacím, rostoucí hrozby pro investigativní novináře a krize způsobená pandemií COVID-19 však vyvíjejí různé, ale současně působící tlaky na ekosystém, díky němuž mohou existovat mimořádně svobodná média a plnit svou demokratickou úlohu.

Brzy v EHSV / kulturní akce

Muzeum a památník ESMA v Argentině – symbol lidských práv

Skupina Zaměstnanci představila kampaň, jejímž cílem je zapsat muzeum a památník ESMA v Argentině na seznam světového dědictví UNESCO.

Deset let změny klimatu očima Cirila Jazbece

Při příležitosti zahájení slovinského předsednictví Rady EU představuje EHSV on-line výstavu slovinského fotografa Cirila Jazbece, držitele Ceny Oskara Barnacka (Leica Oskar Barnack Award) a ceny World Press Photo Award za rok 2021.