Група „Основни права и правова държава“

This page is also available in

Групата „Основни права и правова държава“ (ОППД) е хоризонтална структура в рамките на ЕИСК, която има задачата да бъде форум за организации на европейското гражданско общество за срещи и обмен на своите оценки относно състоянието на основните права, демокрацията и правовата държава в държавите членки.

В хода на работата си, групата ОППД съсредоточава вниманието си върху теми, не отделни държави, и цели да насърчава зачитане на европейските ценности, изброени в член 2 от ДЕС, Хартата на основните права, както и списъка на подлежащите на проверка елементи относно принципите на правовата държава на Венецианската комисия на Съвета на Европа. Целта ѝ е да бъдат обхванати както колективните, така и индивидуалните права, а с оглед на мандата на ЕИСК също да се отделя внимание и на икономическите и социалните права. Тези права са неделими от гражданските и политическите права и изискват специално стратегическо внимание.

Групата беше сформирана през януари 2018 г.

Downloads

Fundamental rights and the rule of law - National developments from a civil society perspective, 2018-2019, Report, June 2020

Work programme 2018-2020 - Fundamental Rights and the Rule of Law