Tillgängliga språk:

Ledare

Bästa läsare!

Denna oktobermånad markerar en nystart för Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK), där mer än 40 % av ledamöterna är nya i kommittén.
De nya ledamöterna har utnämnts och EESK:s nästa femåriga mandatperiod är på väg att inledas. Att nya ledamöter anländer, med unik sakkunskap och ny entusiasm, har alltid varit en stor inspirationskälla för EESK.

Denna nya politiska mandatperiod inleds i ett läge där Europa och Europeiska unionen står inför större utmaningar än någonsin. Covid-19-pandemin fortsätter att skapa förödelse över hela kontinenten, med allvarliga hälsokriser och sociala och ekonomiska kriser som följd. Därtill har EU också att hantera en ytterst utmanande geopolitisk situation.

Kommande evenemang

I korthet

Kom och besök oss... virtuellt!

EESK lanserar EESC Online Talks som ett alternativ till besök på plats

EESK:s besöksenhet välkomnar varje år tusentals besökare från hela Europa och resten av världen och presenterar kommitténs verksamhet och Europeiska unionens funktionssätt för en mycket blandad publik.

Till följd av Covid-19-pandemin är EESK:s lokaler dock tillfälligt stängda för besökare utifrån.

EESK lanserar därför EESC Online Talks som ett alternativ till besök på plats

Under dessa virtuella möten har besökare möjlighet att bekanta sig med EESK:s funktion och roll inom EU:s beslutsprocess.

Om du vill boka tid för EESC Online Talks för medlemmar av din organisation eller andra relevanta intressenter kan du skicka ett e-postmeddelande till visitEESC@eesc.europa.eu

Hör gärna av dig! (cl)

EU och Afrika: mot ett mer jämlikt partnerskap

I mars 2020 presenterade kommissionens ordförande Ursula von der Leyen den nya Afrikastrategin som är avsedd att omforma förbindelserna mellan EU och de afrikanska länderna. Inför det mycket efterlängtade toppmötet mellan EU och Afrika har EESK gått ett steg längre genom att föreslå ett hållbart partnerskap mellan EU och Afrika grundat på universella mänskliga rättigheter, demokratiska strukturer, långsiktiga investeringar i infrastruktur och en fullständig integrering av det organiserade civila samhället.

EESK varnar för risken för ett ”grönt” handelskrig

Sedan Kyotoprotokollet undertecknades har olika jurisdiktioner runt om i världen infört system för handel med utsläppsrätter. EU:s utsläppshandelssystem är det största och äldsta och ska ses över i linje med EU:s ram för klimat- och energipolitiken fram till 2030. I ett yttrande som antogs vid plenarsessionen i september ger EESK en översikt över EU:s utsläppshandelssystem och andra utsläppshandelssystem i världen, där man även redogör för metoder för att reglera handeln i denna nya giv för koldioxidmarknaderna.

Nya publikationer

”Dessine-moi...” – NU online!

Broschyren ”Dessine-moi…” (Ur min synvinkel) är resultatet av 43 vittnesmål som samlats in från EESK-ledamöter från 27 medlemsstater mellan april och september 2020. Med uppmaningen ”Var snäll och rita mig...”, som lånats från Antoine de Saint-Exupérys bok ”Lille prinsen” (Le Petit Prince), bad vi ledamöterna att berätta för oss om ”det osynliga”. Genom sina berättelser har ledamöterna tagit oss med på en resa in i sina privata världar med en mosaik av landskap, bilder, färger och ljud. Vi hoppas att du vill läsa dessa autentiska historier, som är särskilt viktiga eftersom de bygger på mycket starka upplevelser.

Tack till de ledamöter som deltagit i framtagandet av denna broschyr:

Isabel Caño Aguilar, Milena Angelova, Giuseppe Guerini, Adam Rogalewski, Helena de Felipe Lehtonen, Gonçalo Lobo Xavier, Anne Demelenne, Cillian Lohan, Christa Schweng, Georges Dassis, Baiba Miltoviča, Maurizio Reale, Lucie Studničná, Carlos Trias Pintó, Martina Širhalová, Judith Vorbach, Lidija Pavić-Rogošić, Arnold Puech d'Alissac, José María Zufiaur Narvaiza, Yves Somville, Evangelia Kekeleki, Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, Sofia Björnsson, Irini Pari, Tatjana Babrauskienė, Reet Teder, Peter Schmidt, Kinga Joó, Philip von Brockdorff, Michalis Antoniou, Gunta Anča, Cristian Pîrvulescu, Claudine Otto, Giulia Barbucci, Laure Batut, Bente Sorgenfrey, Karolina Dreszer-Smalec, Dilyana Slavova, Renate Heinisch, Janusz Pietkiewicz, Jože Smole, Martin Siecker och Arnaud Schwartz.

EESK-nyheter

EESK:s mandatperiod drar i gång med över 40 % nya ledamöter

När Europeiska ekonomiska och sociala kommittén inleder sin mandatperiod 2020–2025 i oktober är 137 av de 329 ledamöterna nya.

De nya EESK-ledamöterna kommer att inleda sin mandatperiod med de begränsningar som gäller på grund av covid-19, där social distansering och hybridmöten fortfarande är grundregeln i Bryssel eftersom antalet smittfall ökar snabbt i hela Europa.

EESK avslutar sin mandatperiod med att utvärdera sitt bidrag till det europeiska projektet

Den 17 september höll Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) en ceremoni i samband med den sista plenarsessionen innan nästa mandatperiod tar vid i oktober. Luca Jahier, EESK:s ordförande sedan april 2018, uttryckte sin tacksamhet till alla ledamöter och underströk hur viktigt bidraget från de civilsamhällesorganisationer som är företrädda i kommittén är för det europeiska projektet.

Covid-19 är en tidsinställd bomb för Europas turistnäring

Coronaviruspandemin orsakar kaos i den europeiska turistnäringen. Inom sex månader kan hälften av företagen försvinna om inte EU agerar snabbt, säger Europeiska ekonomiska och sociala kommittén i ett nytt yttrande.

EESK redovisar sin syn på behovet av ett EU-instrument för minimilöner

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) har antagit yttrandet Rimliga minimilöner i Europa, som är kommitténs bidrag till den pågående EU-omfattande debatten i frågan.

Detta förberedande yttrande har utarbetats på begäran av Europaparlamentet, efter att kommissionen meddelat sin avsikt att föreslå ett rättsligt instrument för att se till att varje arbetstagare i EU har rätt till en minimilön som möjliggör en skälig levnadsstandard.

Efter de ungas klimatstrejker är det dags att ge ungdomar en plats vid bordet

Den klimatkris som världen står inför i dag har mobiliserat miljontals unga människor runt om i världen, varav många är starkt berörda av det hot som krisen utgör för deras framtid. Samtidigt är det just ungdomar som upprepade gånger har visat sin energi, kreativitet och motivation för att utmana de nuvarande ohållbara modellerna och sporra beslutsfattarna att anta en ambitiös politik. Det finns dock fortfarande en stor klyfta mellan att lyssna på dem och att faktiskt agera utifrån vad de säger.

Världslivsmedelsdagen: EU måste omsätta ”från jord till bord”-strategin i meningsfulla åtgärder i god tid, menar EESK

EESK har i flera år gått i bräschen för att främja en heltäckande livsmedelspolitik för EU, med målet att tillhandahålla hälsosam kost från hållbara livsmedelssystem, koppla samman jordbruk med nutritions- och ekosystemtjänster och säkerställa leveranskedjor som värnar folkhälsan för alla delar av det europeiska samhället.

Ett klargörande i fråga om arbetstagarnas ställning kan bidra till att säkerställa rättvist arbete i plattformsekonomin

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén har uppmanat EU och medlemsstaterna att arbeta för att klargöra arbetsvillkoren i plattformsekonomin, eftersom en brist på standardiserade definitioner av både arbetstagarnas och arbetsgivarnas ställning kan försvåra tillämpningen av arbetsrätten och många rättigheter i fråga om arbetstagarskydd.

Biologisk mångfald är vad som saknas i EU:s komplexa pussel av strategier

Sedan 1992 har EU försökt genomföra strategier för biologisk mångfald utan några betydande resultat. Detta beror framför allt på ett otillräckligt genomförande av regelverket på nationell nivå och på att det saknats tillräckliga finansiella medel för nödvändiga åtgärder.

EESK gläder sig över kommissionens förnyade engagemang och ansträngningar för att utarbeta en strategi för biologisk mångfald med mål som ska uppnås senast 2030, detta som ett led i genomförandet av EU:s gröna giv. 

EESK efterlyser en EU-handlingsplan för att säkerställa rättvisa och hållbara globala leveranskedjor

Den pågående covid-19-krisen har blottlagt bräckligheten i de globala leveranskedjorna. Den har också blottat arbetstagarnas sårbarhet och affärsverksamhetens negativa sociala, hälso- och säkerhetsmässiga påverkan i dagens leveranskedjor. Det tyska rådsordförandeskapet och Europaparlamentet har bett Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) att lägga fram sina rekommendationer vid en tidpunkt som är avgörande för konkreta politiska åtgärder och beslutsfattande. I två yttranden som antogs vid plenarsessionen i september uppmanar kommittén kommissionen att utarbeta en europeisk handlingsplan och krav på tillbörlig aktsamhet i de globala leveranskedjorna.

EU:s råvarusektor: EESK efterlyser en digitalisering av gruvdrift

Att säkerställa en hållbar tillgång till råvaror (inklusive metaller, industrimineraler och byggnadsråvaror) och särskilt råvaror av avgörande betydelse spelar en mycket stor roll för den europeiska ekonomin, där minst 30 miljoner arbetstillfällen är beroende av tillgången på råvaror. Den pågående covid-19-pandemin belyser vikten av en digital omvandling. 

Luftfart – EESK uppmanar kommissionen att anta en omfattande återhämtningsplan

EESK uppmanar kommissionen att ta fram en övergripande färdplan för återhämtningen av den europeiska luftfarten i dess helhet, med särskilda resurser till stöd för samtliga undersektorer och deras arbetskraft.

Energiomställningen kräver en tydlig framtidsvision

Energiomställningen kräver en tydlig politisk vision, eftersom den inte bara är en teknisk fråga utan också innebär en djupgående samhällelig utmaning.

EU:s framtida ekonomiska styrning måste markera en ”vändpunkt” och inte en ”återgång till det normala”

Europeiska kommissionens översyn av den ekonomiska styrningen 2020 kommer vid rätt tidpunkt och bör bana väg för en omfattande reform som leder till en ”omsvängning” mot en reviderad och ombalanserad ram i stället för en ”återgång till det normala”.

EU:s territoriella agenda – Ny politik måste ta hänsyn till coronakrisens konsekvenser

Den nya reviderade EU-agendan för städer och territorier måste ta itu med effekterna av den kris som orsakats av covid-19-pandemin. Sammanhållningspolitiken skulle kunna vara rätt verktyg för att hantera Europas ekonomiska återhämtning. I två yttranden som antogs vid plenarsessionen i september utvärderar EESK EU:s territoriella politik och stakar ut en väg framåt.

Nyheter från grupperna

Högnivåsvar på Arbetsgivargruppens skrivelse om EU:s återhämtningsbudget

Av EESK:s arbetsgivargrupp

EESK:s arbetsgivargrupp fick svar från högsta politiska nivå när man efterlyste en snabb överenskommelse om en ambitiös återhämtningsbudget. I juni 2020 skickade Arbetsgivargruppen en skrivelse i frågan till Europeiska rådets medlemmar och Europeiska rådets ordförande Charles Michel, Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och Europaparlamentets talman David Sassoli.

Internationella dagen för anständiga arbetsvillkor

Av EESK:s arbetstagargrupp

Högtidlighållandet av internationella dagen för anständiga arbetsvillkor den 7 oktober var i år mer angeläget än någonsin. Covid‑19-pandemin har förvärrat redan existerande brister i våra samhällen, särskilt vad gäller anständiga arbetsvillkor, lön och inkomst.

Vilka prioriteringar ska EU‑politiken ha i framtiden?

Av EESK-gruppen Mångfald Europa

Av Simo Tiainen, medlem av gruppen Mångfald Europa, som företräder Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter (MTK) i Finland.

En bättre ekonomisk, social och regional balans i Europa och konkurrenskraften hos EU:s industrier och företag, inbegripet lantbruket, måste fortsatt vara prioriterade frågor för EU:s politik. Vår konkurrenskraft bör bygga på hållbar produktion, sysselsättning och ekonomisk tillväxt.

Snart på EESK / kulturella evenemang

Utställningen ”Habitat” av Tom Hegen landar på EESK

Upplev förhållandet mellan mänskligheten och naturen genom flygfoton.

EESK kommer att stå värd för fotoutställningen ”Habitat” med verk av Tom Hegen, en prisbelönad tysk fotograf och designer från München.

Tom Hegens verk inriktar sig på flygfotoprojekt som visar hur mänsklig verksamhet påverkar jorden och som ofta belyser förhållandet mellan människorna och naturen. Genom projektet Habitat får besökarna se jorden ur ett nytt perspektiv för att förstå omfattningen av mänsklig verksamhet på vår planet och i slutändan ta ansvar. Utställningen omfattar 31 bilder med fokus på landskap som omformats genom mänsklig verksamhet.

Utställningen kommer att visas på EESK den 26 oktober–30 november 2020, i anslutning till det tyska rådsordförandeskapet. (ck)