Zmiešaný poradný výbor EÚ – Čile

Vzťahy medzi EÚ a Čile patria k najužším v regióne. Dohodou o pridružení podpísanou v roku 2002 sa začala najdlhšie fungujúca spolupráca a jej pripravovaná aktualizácia tieto vzťahy pravdepodobne ešte viac posilní. EHSV v priebehu rokov udržiaval s čílskou občianskou spoločnosťou flexibilné vzťahy, a to najmä prostredníctvom stretnutí organizovanej občianskej spoločnosti Latinskej Ameriky každé dva roky.

Od októbra 2016 sa tieto vzťahy rozvíjajú v rámci zmiešaného poradného výboru, ktorý umožňuje užší a štruktúrovanejší dialóg medzi občianskou spoločnosťou v oboch regiónoch a s ich politickými orgánmi. Zmiešaný poradný výbor sa vytvoril medzi EHSV a partnermi a organizáciami z občianskej spoločnosti. Pozostáva z členov za každú stranu, zástupcov organizácií zamestnávateľov, pracovníkov a iných záujmových skupín. Zmiešaný poradný výbor sa stretáva raz ročne, aby mohli organizácie občianskej spoločnosti z oboch strán diskutovať o témach spoločného záujmu a sledovať modernizáciu dohody o pridružení.

Downloads

Letter of the Chilean part of the JCC on Ukraine