Ad hoc-gruppen om det europæiske semester

This page is also available in

Ad hoc-gruppen om det europæiske semester blev nedsat i 2017 i erkendelse af semestrets stigende betydning. Gruppen er et horisontalt organ, der styrker og understøtter arbejdet i EØSU's sektioner og fokuserer på at undersøge forslag fra det europæiske civilsamfund om bæredygtig vækst og beskæftigelse for dermed at sikre EØSU's fortsatte bidrag til det årlige europæiske semester. Semestret startede som en årlig cyklus for samordning af de økonomiske politikker og er senere blevet suppleret med foranstaltninger, der bygger på den europæiske søjle for sociale rettigheder, FN's mål for bæredygtig udvikling og den grønne og den digitale omstilling. På baggrund af pandemien spiller det europæiske semester en central rolle med hensyn til at sikre en hurtig socioøkonomisk genopretning og opnå bæredygtig og inklusiv vækst i tråd med den nye vækststrategi, der bygger på den europæiske grønne pagt og tanken om bæredygtighedskonkurrenceevne. Semestrets rolle vil blive yderligere styrket med den foreslåede genopretnings- og resiliensfacilitet. Faciliteten skal bl.a. hjælpe medlemsstaterne med at tackle de udfordringer, der udpeges inden for rammerne af det europæiske semester. Støtten til medlemsstaterne gøres afhængig af, at semestrets henstillinger overholdes. De pågældende beløbs størrelse og semestrets nye retning gør dette til en vigtig opgave, der kræver et betydeligt engagement fra gruppen om det europæiske semester. Resultaterne af vores drøftelser vil indgå i de udtalelser, som vi regelmæssigt udarbejder inden for rammerne af det europæiske semester, navnlig om den årlige strategi for bæredygtig vækst.

Der er brug for, at alle EU-borgere deltager gennem civilsamfundets organisationer for at gøre det muligt at reformere økonomien og samfundet. Gruppen hjælper gennem sine aktiviteter – at udarbejde udtalelser, foretage landebesøg og tilrettelægge møder/konferencer – med at tilføre processen kvalitet, forbedre dens legitimitet og bidrage til at skabe merværdi i form af øget nationalt ejerskab, bedre prioriteringer, mere effektiv gennemførelse og øget national bevidsthed. I overensstemmelse hermed agter gruppen om det europæiske semester at fortsætte sit vigtige arbejde med at indsamle, kanalisere og fremme de nationale civilsamfundsorganisationer syn på EU's politikker gennem de regelmæssige nationale landebesøg og diskussionsfora.

Se dokumenterne til venstre for at få de seneste opdateringer om gruppens aktiviteter.