Europos semestro ad hoc grupė

Europos semestro ad hoc grupė (ESG) įsteigta 2017 m. reaguojant į didėjančią semestro svarbą. Grupė koordinuoja, stiprina ir remia EESRK skyrių atliekamą darbą ir daugiausia nagrinėja Europos pilietinės visuomenės pasiūlymus dėl augimo ir užimtumo, taigi užtikrina, kad EESRK nuolat prisidėtų prie metinio Europos semestro ciklo.

Semestras, kuris buvo pradėtas kaip metinis ekonominės politikos koordinavimo ciklas, buvo papildytas veiksmais, kurie rėmėsi Europos socialinių teisių ramsčiu, Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslais, taip pat žaliąja ir skaitmenine transformacijomis. Dėl pandemijos semestrui tenka svarbus vaidmuo užtikrinant spartų socialinį ir ekonominį atsigavimą ir siekiant tvaraus ir įtraukaus augimo, remiantis naująja augimo strategija, paremta Europos žaliuoju kursu ir konkurencingo tvarumo koncepcija. Semestro vaidmuo dar labiau išaugs pradėjus taikyti ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę. Priemonė inter alia turėtų padėti valstybėms narėms įveikti semestro metu nustatytus iššūkius, o finansinės paramos teikimas priklausys nuo to, kaip bus laikomasi konkrečioms šalims skirtų rekomendacijų. Dėl finansavimo dydžio ir naujos semestro proceso krypties ši užduotis yra dar svarbesnė, jai reikia nemažo ESG įsitraukimo.

Reikia visų europiečių dalyvavimo per pilietinės visuomenės organizacijas , kad galėtų vykti ekonomikos ir visuomenės reformų procesas. . Vykdydama savo veiklą – rengdama nuomones, organizuodama apsilankymus šalyse ir susitikimus ar konferencijas – ESG suteikia procesui kokybės, padidina jo legitimumą ir suteikia jam pridėtinės vertės padidinta nacionaline atsakomybe, geriau nustatomais prioritetais, veiksmingesniu įgyvendinimu ir didesniu nacionaliniu sąmoningumu. Todėl Europos semestro grupė ketina tęsti savo svarbų darbą rinkdama, perduodama ir propaguodama nacionalinių pilietinės visuomenės organizacijų politinę nuomonę reguliariai rengdama apsilankymus šalyse ir organizuodama diskusijų forumus.

Apie naujausią Europos semestro grupės veiklą sužinosite ekrano kairėje pateikiamuose dokumentuose.