Domáca poradná skupina EÚ – Japonsko

Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom nadobudla účinnosť 1. februára 2019. Dohoda zahŕňa kapitolu o obchode a udržateľnom rozvoji (kapitola 16), ktorá obsahuje záväzky EÚ a Japonska podporovať pracovné práva, ochranu životného prostredia a udržateľný rozvoj v zmysle ich vymedzenia v medzinárodných nástrojoch, ako sú dohovory MOP a mnohostranné environmentálne dohody vrátane Parížskej dohody. Patria sem aj také oblasti, ako je sociálna zodpovednosť podnikov, biologická rozmanitosť, udržateľné lesné hospodárstvo a udržateľné využívanie rybolovných zdrojov a akvakultúry.

V kapitole o obchode a udržateľnom rozvoji sa stanovuje aj to, že každá strana zriadi domácu poradnú skupinu zloženú zo zástupcov organizácií občianskej spoločnosti.

Domáca poradná skupina EÚ v rámci tejto dohody s Japonskom pozostáva z členov EHSV a zástupcov ďalších európskych organizácií občianskej spoločnosti a jej zloženie zabezpečuje vyvážené zastúpenie nezávislých hospodárskych, sociálnych a environmentálnych zainteresovaných subjektov vrátane organizácií zamestnávateľov a pracovníkov a environmentálnych skupín.

Prvotným cieľom domácej poradnej skupiny EÚ je predkladať stanoviská a odporúčania k uplatňovaniu kapitoly o obchode a udržateľnom rozvoji v rámci tejto dohody s Japonskom.

Downloads

Rules of procedures EU-Japan Domestic Advisory Group (Word version)
Rules of procedures EU-Japan Domestic Advisory Group (pdf version)