Den interne rådgivende gruppe EU/Japan

Den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Japan (ØPA) trådte i kraft den 1. februar 2019. Aftalen indeholder et kapitel om handel og bæredygtig udvikling (kapitel 16), som omfatter EU's og Japans forpligtelser vedrørende fremme af arbejdstagermes rettigheder, miljøbeskyttelse og bæredygtig udvikling som fastlagt i internationale instrumenter såsom ILO's konventioner og multilaterale miljøaftaler, herunder Parisaftalen. Den dækker også områder som virksomhedernes sociale ansvar, biologisk mangfoldighed, bæredygtigt skovbrug og bæredygtig brug af fiskeriressourcer og akvakultur.

Kapitlet om handel og bæredygtig udvikling indeholder også bestemmelser om, at parterne hver især opretter en intern rådgivende gruppe bestående af repræsentanter for civilsamfundsorganisationer.

EU's interne rådgivende gruppe, der er nedsat i medfør af ØPA'en mellem EU og Japan, er sammensat af medlemmer fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og andre europæiske civilsamfundsorganisationer, idet økonomiske, sociale og miljømæssige interessegrupper, herunder arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer og miljøgrupper, er ligeligt repræsenteret.

Det primære formål med EU's interne rådgivende gruppe er at formulere udtalelser og anbefalinger vedrørende gennemførelsen af kapitlet om handel og bæredygtig udvikling i ØPA'en mellem EU og Japan.

Downloads

Rules of procedures EU-Japan Domestic Advisory Group (Word version)
Rules of procedures EU-Japan Domestic Advisory Group (pdf version)