Interní poradní skupina EU-Japonsko

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem vstoupila v platnost dne 1. února 2019. Obsahuje kapitolu o obchodu a udržitelném rozvoji (kapitola 16), která upravuje závazky EU a Japonska týkající se podpory pracovních práv, ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje, jak jsou definovány mezinárodními nástroji, např. úmluvami MOP a mnohostrannými dohodami o životním prostředí, včetně Pařížské dohody. Pokrývá také oblasti, jako jsou sociální odpovědnost podniků, biologická rozmanitost, udržitelné lesnictví a udržitelné využívání rybolovných zdrojů a akvakultury.

Kapitola o obchodu a udržitelném rozvoji dále stanoví, že každá strana zřídí domácí poradní skupinu složenou ze zástupců organizací občanské společnosti.

Domácí poradní skupina EU zřízená podle dohody o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem je složena ze členů zastupujících EHSV a další evropské organizace občanské společnosti, a zajišťuje tak vyvážené zastoupení nezávislých hospodářských, sociálních a environmentálních zúčastněných stran, včetně organizací zaměstnavatelů a zaměstnanců a environmentálních skupin.

Hlavním účelem domácí poradní skupiny EU je předkládat stanoviska a vydávat doporučení, která se týkají provádění kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji, jež je součástí dohody o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem.

Downloads

Rules of procedures EU-Japan Domestic Advisory Group (Word version)
Rules of procedures EU-Japan Domestic Advisory Group (pdf version)