Monitorovací výbor EÚ – Japonsko

This page is also available in

EHSV je súčasťou celkových vzťahov medzi EÚ a Japonskom a prispieva k nim tým, že rieši otázky týkajúce sa úlohy občianskej spoločnosti a podporuje sociálno-ekonomický dialóg a participatívnu demokraciu. Monitorovací výbor EÚ – Japonsko bol vytvorený na uskutočňovanie tejto práce a udržiavanie vzťahov s občianskou spoločnosťou v Japonsku. Keďže neexistuje žiadny japonský inštitucionálny ekvivalent EHSV, medzi partnerov EHSV v Japonsku patria sociálni partneri, iné sociálno-ekonomické subjekty, environmentálne, sociálne a mládežnícke organizácie, japonské univerzity, akademické inštitúcie a ďalšie subjekty.

Od roku 2006 všetky obchodné dohody tzv. novej generácie , ktoré EÚ uzavrela, obsahujú kapitolu o obchode a udržateľnom rozvoji. Táto kapitola zahŕňa aj úlohu občianskej spoločnosti pri monitorovaní vykonávania a vplyvu dohody. Z tohto dôvodu od začiatku rokovaní o dohode o voľnom obchode s Japonskom v roku 2013 monitorovací výbor pre Japonsko pracuje na definovaní a formovaní spoločného monitorovacieho mechanizmu občianskej spoločnosti spolu s japonskými zainteresovanými stranami a partnermi. Okrem toho sa pravidelne konajú služobné cesty do Japonska a organizujú sa semináre striedavo v Bruseli a v Japonsku.