ES un Japānas vietējā konsultantu grupa

ES un Japānas ekonomisko partnerattiecību nolīgums (EPN) stājās spēkā 2019. gada 1. februārī. Nolīgumā ir iekļauta Tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības sadaļa (16. sadaļa), kurā ir minētas ES un Japānas saistības veicināt darba tiesības, vides aizsardzību un ilgtspējīgu attīstību, kā noteikts starptautiskos instrumentos, piemēram, SDO konvencijās un daudzpusējos vides nolīgumos, tostarp Parīzes nolīgumā. Tajā ir ietvertas arī tādas jomas kā uzņēmumu sociālā atbildība, bioloģiskā daudzveidība, ilgtspējīga mežsaimniecība, kā arī ilgtspējīga zvejas resursu un akvakultūras izmantošana.

Tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības sadaļā ir paredzēts arī tas, ka katra Puse izveido vietējo konsultantu grupu (VKG), kurā ir pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvji.

Saskaņā ar ES un Japānas ekonomisko partnerattiecību nolīgumu ES VKG sastāvā darbojas locekļi no Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un citām Eiropas pilsoniskās sabiedrības organizācijām, nodrošinot neatkarīgu ekonomikas, sociālās un vides jomas ieinteresēto personu, tostarp darba devēju un darba ņēmēju organizāciju un vides aizsardzības grupu, līdzsvarotu pārstāvību.

ES VKG galvenais mērķis ir sniegt atzinumus un ieteikumus par ES un Japānas EPN Tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības sadaļas īstenošanu.

Downloads

Rules of procedures EU-Japan Domestic Advisory Group (Word version)
Rules of procedures EU-Japan Domestic Advisory Group (pdf version)