EU:n sisäinen neuvoa-antava ryhmä – Japani

EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimus tuli voimaan 1. helmikuuta 2019. Sopimukseen sisältyy kauppaa ja kestävää kehitystä käsittelevä luku (luku 16), jossa EU ja Japani sitoutuvat edistämään työntekijöiden oikeuksia, ympäristönsuojelua ja kestävää kehitystä, sellaisina kuin ne on määritelty kansainvälisissä sopimuksissa, joita ovat ILO:n yleissopimukset ja monenväliset ympäristösopimukset, Pariisin sopimus mukaan luettuna. Sopimus kattaa myös sellaisia aloja kuin yritysten yhteiskuntavastuu, biologinen monimuotoisuus, kestävä metsätalous sekä kala-ja vesiviljelyvarojen kestäväpohjainen käyttö.

Kauppaa ja kestävää kehitystä käsittelevässä luvussa määrätään myös molempien osapuolten sisäisten neuvoa-antavien ryhmien perustamisesta. Ryhmät muodostuvat kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden edustajista.

EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimuksen nojalla perustettuun EU:n sisäiseen neuvoa-antavaan ryhmään kuuluu Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ja Euroopan kansalaisyhteiskunnan muiden organisaatioiden edustajia. Kokoonpanossa varmistetaan riippumattomien talous- ja yhteiskuntaelämän ja ympäristöalan sidosryhmien, kuten muun muassa työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen ja ympäristöjärjestöjen, tasapainoinen edustus.

EU:n sisäisen neuvoa-antavan ryhmän päätarkoituksena on antaa lausuntoja ja suosituksia EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimukseen sisältyvän kauppaa ja kestävää kehitystä käsittelevän luvun täytäntöönpanosta.

Downloads

Rules of procedures EU-Japan Domestic Advisory Group (Word version)
Rules of procedures EU-Japan Domestic Advisory Group (pdf version)