The EU-Japan Domestic Advisory Group

This page is also available in

Det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan EU och Japan trädde i kraft den 1 februari 2019. Avtalet innehåller ett kapitel om handel och hållbar utveckling (kapitel 16), som omfattar EU:s och Japans åtaganden att främja arbetstagarrättigheter, miljöskydd och hållbar utveckling, i enlighet med internationella instrument såsom ILO:s konventioner och multilaterala miljöavtal, bl.a. Parisavtalet. Det omfattar även områden såsom företagens sociala ansvar, biologisk mångfald, hållbart skogsbruk och hållbart utnyttjande av fiskeresurser och vattenbruk.

Enligt kapitlet om handel och hållbar utveckling ska respektive part också inrätta inhemska rådgivande grupper bestående av företrädare för organisationer i det civila samhället.

EU:s inhemska rådgivande grupp inom ramen för det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan EU och Japan omfattar EESK-ledamöter och företrädare för andra organisationer i det europeiska civila samhället, vilket sörjer för en balanserad representation av oberoende ekonomiska och sociala aktörer samt aktörer på miljöområdet, bland annat arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt miljöorganisationer.

Det främsta syftet med EU:s inhemska rådgivande grupp är att lägga fram yttranden och rekommendationer om genomförandet av kapitlet om handel och hållbar utveckling i det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan EU och Japan.

Downloads

Rules of procedures EU-Japan Domestic Advisory Group (Word version)

Rules of procedures EU-Japan Domestic Advisory Group (pdf version)