Wewnętrzna grupa doradcza UE–Japonia

Umowa o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią weszła w życie 1 lutego 2019 r. Umowa zawiera rozdział poświęcony handlowi i zrównoważonemu rozwojowi (rozdział 16), który obejmuje zobowiązania UE i Japonii do promowania praw pracowniczych, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, określone w międzynarodowych instrumentach, takich jak konwencje MOP i wielostronne umowy środowiskowe, w tym porozumienie paryskie. Uregulowane są również takie dziedziny jak: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, różnorodność biologiczna, zrównoważone leśnictwo oraz zrównoważone wykorzystanie zasobów rybnych i akwakultury.

Uregulowane są również takie dziedziny jak: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, różnorodność biologiczna, zrównoważone leśnictwo oraz zrównoważone wykorzystanie zasobów rybnych i akwakultury.

Wewnętrzna grupa doradcza UE funkcjonująca w ramach umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią składa się z członków EKES-u oraz innych europejskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego i zapewnia zrównoważoną reprezentację niezależnych podmiotów gospodarczych, społecznych i środowiskowych, w tym m.in. organizacji pracodawców i pracowników oraz grup działających na rzecz środowiska.

Podstawowym celem wewnętrznej grupy doradczej UE jest sporządzanie opinii i wysuwanie zaleceń dotyczących wdrażania rozdziału dotyczącego handlu i zrównoważonego rozwoju w ramach umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią.

Downloads

Rules of procedures EU-Japan Domestic Advisory Group (Word version)
Rules of procedures EU-Japan Domestic Advisory Group (pdf version)