Вътрешна консултативна група „ЕС-Япония“

Споразумението между ЕС и Япония за икономическо партньорство влезе в сила на 1 февруари 2019 г. То включва глава, посветена на търговията и устойчивото развитие (глава 16), в която ЕС и Япония се ангажират да насърчават трудовите права, опазването на околната среда и устойчивото развитие, както са определени от международните инструменти, като конвенциите на МОТ и многостранните споразумения в областта на околната среда, включително Парижкото споразумение. Споразумението обхваща и области като корпоративната социална отговорност, биологичното разнообразие, устойчивото горско стопанство и устойчивото използване на рибните ресурси и аквакултурите.

В главата за търговията и устойчивото развитие също така се предвижда всяка от страните да учреди вътрешни консултативни групи (ВКГ), в чийто състав влизат представители на организациите на гражданското общество.

ВКГ на ЕС в рамките на Споразумението за икономическо партньорство между Европейския съюз и Япония включва членове на Европейския икономически и социален комитет, както и членове на други европейски организации на гражданското общество, като е осигурено балансирано представителство на независимите икономически, социални и екологични интереси, включително организациите на работодателите и на работниците и сдружения за защита на околната среда.

Основната цел на ВКГ на ЕС е да представя становища и да отправя препоръки, свързани с прилагането на главата за търговията и устойчивото развитие в рамките на Споразумението за икономическо партньорство между Европейския съюз и Япония.

Downloads

Rules of procedures EU-Japan Domestic Advisory Group (Word version)
Rules of procedures EU-Japan Domestic Advisory Group (pdf version)