De interne adviesgroep EU-Japan

De economische partnerschapsovereenkomst (EPA) EU-Japan trad op 1 februari 2019 in werking. De overeenkomst bevat een hoofdstuk over handel en duurzame ontwikkeling (hoofdstuk 16): hierin staan de verbintenissen van de EU en Japan om de arbeidsrechten, milieubescherming en duurzame ontwikkeling te bevorderen, zoals vastgelegd in internationale instrumenten. Hierbij valt te denken aan de IAO-verdragen en multilaterale milieuovereenkomsten, zoals de Overeenkomst van Parijs. Dit hoofdstuk bestrijkt ook gebieden als maatschappelijk verantwoord ondernemen, biologische diversiteit, duurzame bosbouw en een duurzaam gebruik van visbestanden en aquacultuur.

Het hoofdstuk Handel en duurzame ontwikkeling voorziet ook in de oprichting door elke partij van interne adviesgroepen (DAG's), bestaande uit vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties.

De interne adviesgroep van de EU in het kader van de EPA EU-Japan bestaat uit leden van het EESC en van andere Europese maatschappelijke organisaties, en zorgt voor een evenwichtige vertegenwoordiging van onafhankelijke belanghebbenden op economisch, sociaal en milieugebied, waaronder werkgevers- en werknemersorganisaties en milieuorganisaties.

Het voornaamste doel van deze interne adviesgroep is adviezen uit te brengen en aanbevelingen te doen over de uitvoering van het hoofdstuk Handel en duurzame ontwikkeling in het kader van de EPA tussen de EU en Japan.

Downloads

Rules of procedures EU-Japan Domestic Advisory Group (Word version)
Rules of procedures EU-Japan Domestic Advisory Group (pdf version)