Εσωτερική συμβουλευτική ομάδα (ΕΣΟ) ΕΕ-Ιαπωνίας

Η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) ΕΕ-Ιαπωνίας τέθηκε σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 2019. Η συμφωνία περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη (κεφάλαιο 16), το οποίο περικλείει τις δεσμεύσεις της ΕΕ και της Ιαπωνίας για την προώθηση των εργασιακών δικαιωμάτων, της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως ορίζεται από διεθνείς πράξεις όπως οι συμβάσεις της ΔΟΕ και οι πολυμερείς περιβαλλοντικές συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας του Παρισιού. Καλύπτει επίσης τομείς όπως η εταιρική κοινωνική ευθύνη, η βιοποικιλότητα, η βιώσιμη δασοκομία και η βιώσιμη χρήση των αλιευτικών πόρων και της υδατοκαλλιέργειας.

Το κεφάλαιο για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη προβλέπει επίσης τη σύσταση, από κάθε συμβαλλόμενο μέρος, εσωτερικών συμβουλευτικών ομάδων (ΕΣΟ) αποτελούμενων από εκπροσώπους των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

Η εσωτερική συμβουλευτική ομάδα της ΕΕ στο πλαίσιο της ΣΟΕΣ ΕΕ-Ιαπωνίας περιλαμβάνει μέλη από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και από άλλες ευρωπαϊκές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ισόρροπη εκπροσώπηση των ανεξάρτητων οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών ενδιαφερόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων, καθώς και περιβαλλοντικών ομάδων.

Ο πρωταρχικός σκοπός της εσωτερικής συμβουλευτικής ομάδας της ΕΕ είναι να υποβάλλει γνωμοδοτήσεις και να διατυπώνει συστάσεις σχετικά με την εφαρμογή του κεφαλαίου για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη στο πλαίσιο της ΣΟΕΣ ΕΕ-Ιαπωνίας.

Downloads

Rules of procedures EU-Japan Domestic Advisory Group (Word version)
Rules of procedures EU-Japan Domestic Advisory Group (pdf version)