Veľmi ma šokovalo, keď som sa dozvedel, že po povzbudivých správach, ktoré sme počuli 10. novembra, keď sa rokovacie tímy Európskeho parlamentu a Rady dohodli na konečných podrobnostiach nasledujúceho viacročného finančného rámca a fondu na obnovu, sa dva členské štáty, ku ktorým sa neskôr pripojil tretí, bezohľadne rozhodli držať celú Európu v šachu. Ani videokonferencia európskych lídrov 19. novembra nepriniesla východisko z tejto patovej situácie.

Balík Next Generation EU a viacročný finančný rámec (VRF) 2021 – 2027, ktoré spoločne predstavujú 1,85 bilióna EUR, sú naliehavo potrebné na rýchlu a účinnú obnovu hospodárstva vo všetkých krajinách a pre všetkých občanov. Ak sa dohoda o rozpočte a fonde na obnovu nedosiahne čo najskôr, čaká nás nepochybne jedna z najväčších inštitucionálnych a politických kríz EÚ. Nezostane však ani zďaleka len pri politickej a inštitucionálnej kríze, prehĺbi sa aj hospodárska a sociálna kríza, ktorú prežívame už teraz.

Na patovú situáciu v Rade som okamžite zareagoval tlačovým vyhlásením, ktoré spolu so mnou podpísali aj moji vážení kolegovia predseda sekcie SOC Aurel Laurențiu Plosceanu a predseda skupiny EHSV Základné práva a právny štát Cristian Pîrvulescu.

Najviac šokujúce je však to, že príslušné dve vlády fond na obnovu blokujú v snahe zabrániť, aby sa prideľovanie prostriedkov z rozpočtu EÚ podmienilo dodržiavaním zásad právneho štátu. Ľudské práva a právny štát sú neoddeliteľnou súčasťou demokratických spoločností. Proti týmto hodnotám, zakotveným v článku 2 Zmluvy o EÚ, by nemal nikto nič namietať. Tieto zásady sú nespochybniteľné.

Chcel by som tento článok zakončiť optimisticky: EÚ počas svojej dlhej histórie dokázala, že vie dosiahnuť dohodu, a to aj v politicky kontroverzných a zložitých otázkach. Úprimne dúfam, že sa napokon dostaneme aj z tejto slepej uličky. Iná možnosť jednoducho nie je.

Niektorí politickí a hospodárski analytici prišli s myšlienkou, aby v prípade, ak sa všetky členské štáty nedohodnú, fond na obnovu dostal zelenú vďaka postupu posilnenej spolupráce a aby sa oddelil od VFR. Tvrdia, že zmluva takúto možnosť poskytuje. Podľa môjho názoru by to však mala byť až posledná možnosť. Som totiž pevne presvedčený, že naším cieľom musí byť dohoda medzi všetkými 27 členskými štátmi, a to taká, pri ktorej sa budú rešpektovať zásady právneho štátu.

Nemáme času nazvyš. Preto naliehavo vyzývam členské štáty, a najmä tie, ktoré v súčasnosti blokujú dohodu, aby už dlhšie nezadržiavali peniaze na podporu obnovy, ktoré európski občania tak veľmi potrebujú.