Nedávne návrhy Komisie v oblasti práv detí sú výzvou pre európskych a vnútroštátnych tvorcov politiky, aby konali v prospech spoločného blaha všetkých detí, ktoré vyrastajú v EÚ. Obe iniciatívy obsahujú ambiciózny a odvážny prístup, pokiaľ ide o cieľ zabezpečiť všetkým deťom život bez diskriminácie, a EHSV ich schvaľuje.

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) podporil stratégiu EÚ v oblasti práv dieťaťa, ako aj návrh na odporúčanie Rady o právne záväznej záruke EÚ pre deti. EHSV je presvedčený, že vykonávanie týchto iniciatív podporí úsilie EÚ a členských štátov zamerané na podporu kvality života a zmenšenie rozsahu chudoby detí.

V stanovisku na tému Európska záruka pre deti prijatom na júlovom plenárnom zasadnutí EHSV zdôraznil, že boj proti chudobe detí a ich diskriminácii, deprivácii a sociálnemu vylúčeniu si vyžaduje koordinovaný prístup zo strany EÚ a celej spoločnosti s cieľom zaručiť, že práva detí budú zohľadnené v rôznych oblastiach politiky a že tieto politiky budú mať posilňujúci a dlhodobý pozitívny vplyv na zdravie a kvalitu života detí.

„Je neprijateľné, aby každé štvrté dieťa v EÚ vyrastalo v ohrození chudobou. Potrebujeme silné politiky a právne rámce, ktoré pomôžu prelomiť často medzigeneračný cyklus znevýhodnenia a zvrátiť tento trend. Musíme si stanoviť ambiciózny cieľ, teda pozdvihnúť do roku 2030 všetky deti nad hranicu chudoby, nielen päť miliónov z nich, čo je momentálny cieľ v oblasti chudoby v rámci Európskeho piliera sociálnych práv (EPSP),“ uviedla spravodajkyňa stanoviska Kinga Jóo.

„Deťom musia venovať pozornosť všetky vrstvy spoločnosti. Konsolidácia ich práv by mala byť pre EÚ prioritou. Na to, aby sme zabezpečili rovnaké príležitosti pre všetky deti a ich začlenenie bez ohľadu na ich situáciu potrebujeme inkluzívnu, prierezovú a medzisektorovú stratégiu, skutočnú politiku založenú na rovnosti,“ dodala pomocná spravodajkyňa Maria del Carmen Barrera Chamorro.

Podľa údajov Eurostatu vyrastalo v roku 2019 v EÚ 18 miliónov, teda 22,2 %, detí v ohrození chudobou a sociálnym vylúčením. Rovnako neblaho vplýva na deti aj digitálna a energetická chudoba a podľa EHSV by sa mali tiež riešiť v rámci záruky pre deti. Približne 5,4 % školopovinných detí v Európe žije v domácnostiach bez počítača alebo pripojenia na internet. Zhruba 25 % Európanov žije v energeticky chudobných domácnostiach, čo tiež ovplyvňuje kvalitu života detí a ich zdravie.

Na vymanenie európskych detí z chudoby EHSV odporúča, aby všetky členské štáty na tento účel vyčlenili aspoň 5 % finančných prostriedkov z ESF+. Podľa nového nariadenia musia na boj s chudobou detí toto percento zo svojich finančných prostriedkov v rámci ESF+ vyčleniť len tie krajiny, v ktorých chudoba detí presahuje priemer EÚ, teda 23,4 %. Doteraz tak urobilo len 11 krajín. (ll)