Komise ve svých nejnovějších iniciativách v oblasti práv dětí vyzývá evropské a vnitrostátní tvůrce politik, aby usilovali o dobré podmínky pro všechny děti, které vyrůstají v EU. Obě dvě iniciativy jsou ambiciózní a vyznačují se odvážným přístupem. Jejich cílem je zajistit všem dětem život bez diskriminace a EHSV s nimi plně souhlasí.

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) podpořil Strategii EU pro práva dítěte a návrh doporučení Rady, kterým se zavádí právně závazná záruka EU pro děti. EHSV věří tomu, že provádění těchto iniciativ by podpořilo úsilí na úrovni EU i jednotlivých států, které je zaměřeno na podporu dobrých životních podmínek dětí a na snížení jejich chudoby.

Ve stanovisku Evropská záruka pro děti, které EHSV přijal na červencovém plenárním zasedání, se zdůrazňuje, že k boji proti dětské chudobě, diskriminaci, deprivaci a sociálnímu vyloučení je nezbytný koordinovaný evropský a celospolečenský přístup, který umožní zajistit, aby byla práva dětí zohledňována v jednotlivých politikách a aby tyto politiky měly výrazný a dlouhotrvající dopad na zdraví a dobré životní podmínky dětí.

“To, že je každé čtvrté dítě v EU ohroženo chudobou, je nepřijatelné. Potřebujeme důrazné politiky a pevné právní rámce, které budou schopny přetnout často mezigenerační cyklus znevýhodnění a tento trend zvrátit. Je třeba si stanovit ambiciózní cíl vymanit do roku 2030 z chudoby všechny děti, a nikoli pouze pět milionů dětí, což je aktuální cíl v oblasti chudoby v rámci evropského pilíře sociálních práv," uvedla zpravodajka stanoviska Kinga Joó.

Děti si zaslouží pozornost celé společnosti. Upevnění jejich práv by mělo být pro EU prioritou. Za tímto účelem potřebujeme inkluzivní, průřezovou a mezioborovou strategii, skutečnou politiku založenou na rovnosti, která zajistí rovné příležitosti a umožní začlenění pro všechny děti bez ohledu na jejich situaci,“ prohlásila spoluzpravodajka Maria del Carmen Barrera Chamorro.

Podle údajů Eurostatu vyrůstalo v roce 2019 v EU 18 milionů dětí (tj. 22,2 %) v ohrožení chudobou a sociálním vyloučením. Stejný negativní dopad na děti má i digitální a energetická chudoba a podle EHSV by měla být v rámci záruky pro děti řešena také. Přibližně 5,4 % dětí ve školním věku v Evropě žije v domácnostech, které nemají počítač ani internetové připojení. Asi 25% evropských občanů žije v domácnostech trpících energetickou chudobou, která má rovněž dopad na kvalitu života a zdraví dětí.

V zájmu vymanění dětí v Evropě z chudoby EHSV doporučil, aby všechny členské státy přidělily na tento účel nejméně 5 % finančních prostředků z ESF+. Podle nového nařízení jsou povinny vyčlenit tento procentní podíl svých finančních zdrojů z ESF+ na boj proti chudobě pouze ty členské státy, v nichž dětská chudoba překračuje průměr EU odpovídající 23,4 %. Doposud tak učinilo pouze 11 zemí.(ll)