Poprzez swoje najnowsze inicjatywy w zakresie praw dziecka Komisja wzywa europejskich i krajowych decydentów, by dążyli do wspólnego dobra wszystkich dzieci dorastających w UE. W ramach obu zaaprobowanych przez EKES inicjatyw przyjęto ambitne i śmiałe podejście do zapewnienia każdemu dziecku życia wolnego od wszelkiej dyskryminacji.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) wyraził poparcie dla strategii UE na rzecz praw dziecka oraz dla wniosku dotyczącego zalecenia Rady ustanawiającego prawnie wiążącą europejską gwarancję dla dzieci. Komitet jest przekonany, że ich wdrożenie wesprze wysiłki na szczeblu europejskim i krajowym na rzecz promowania dobrostanu dzieci i zmniejszenia ich ubóstwa.

W przyjętej na sesji plenarnej w lipcu opinii w sprawie europejskiej gwarancji dla dzieci EKES zaznaczył, że walka z ubóstwem, dyskryminacją, deprywacją i wykluczeniem społecznym dzieci wymaga skoordynowanego podejścia europejskiego i obejmującego całe społeczeństwo w trosce o to, by prawa dzieci zostały uwzględnione w różnych nurtach polityki, które mają pozytywne i długotrwałe skutki dla zdrowia i dobrostanu dzieci.

„Niedopuszczalne jest, by jedno na czworo dzieci w UE było zagrożone ubóstwem. Potrzebujemy skutecznej polityki i ram prawnych, aby przerwać często międzypokoleniowy cykl marginalizacji i odwrócić tę tendencję. Musimy wyznaczyć ambitny cel wydźwignięcia z ubóstwa do 2030 r. wszystkich dzieci, a nie tylko pięciu milionów zgodnie z obecnym celem dotyczącym ubóstwa wytyczonym w Europejskim filarze praw socjalnych” – stwierdziła sprawozdawczyni opinii Kinga Joó.

Dzieci wymagają uwagi ze strony wszystkich warstw społeczeństwa. Priorytetem UE powinno być umocnienie ich praw. Współsprawozdawczyni Maria del Carmen Barrera Chamorro stwierdziła: „w tym celu potrzebujemy inkluzywnej, przekrojowej i międzysektorowej strategii opartej na równości, aby zapewnić wszystkim dzieciom równe szanse i włączenie społeczne, niezależnie od ich sytuacji”.

Zgodnie z danymi Eurostatu za 2019 r. 18 mln dzieci w UE, czyli 22,2% ich ogółu, jest zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Równie szkodliwe dla dzieci są ubóstwo cyfrowe i energetyczne, którymi – zdaniem EKES-u – należy zająć się również w ramach gwarancji dla dzieci. Około 5,4% dzieci w wieku szkolnym w Europie mieszka w gospodarstwach domowych, w których nie ma dostępu do komputera czy też internetu. Około 25% Europejczyków mieszka w gospodarstwach domowych dotkniętych ubóstwem energetycznym, co odbija się również na jakości życia i zdrowiu dzieci.

EKES zalecił, by wszystkie państwa członkowskie wyasygnowały co najmniej 5% środków z EFS+ na wydźwignięcie europejskich dzieci z ubóstwa. Zgodnie z nowym rozporządzeniem wyłącznie te państwa członkowskie, w których ubóstwo dzieci przekracza średnią UE wynoszącą 23,4%, są zobowiązane przeznaczyć ten odsetek środków finansowych z EFS+ na walkę z tym zjawiskiem. Dotychczas uczyniło to tylko jedenaście krajów.(ll)