Euroopan lasten köyhyyden poistaminen edellyttää koko yhteiskunnan kattavaa lähestymistapaa

Komission uusimmissa lasten oikeuksia koskevissa aloitteissa kehotetaan EU:n ja jäsenvaltioiden päättäjiä ponnistelemaan kaikkien EU:ssa kasvavien lasten yhteisen edun hyväksi. ETSK kannattaa molempia esitettyjä aloitteita, joilla pyritään kunnianhimoisen ja rohkean toimintamallin turvin varmistamaan, ettei yhdenkään lapsen tarvitse kohdata elämässään syrjintää.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) on antanut tukensa lasten oikeuksia koskevalle EU:n strategialle ja ehdotukselle neuvoston suositukseksi oikeudellisesti sitovan EU:n lapsitakuun perustamisesta. ETSK uskoo, että näiden aloitteiden toteuttaminen tukee unioni- ja jäsenvaltiotason tason ponnisteluja lasten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lapsiköyhyyden vähentämiseksi.

Heinäkuun täysistunnossa antamassaan lausunnossa eurooppalaisesta lapsitakuusta ETSK korostaa, että lasten köyhyyden ja puutteen, syrjinnän ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunta edellyttää koordinoitua eurooppalaista lähestymistapaa, joka kattaa koko yhteiskunnan ja jolla varmistetaan, että lasten oikeudet otetaan huomioon kaikissa eri toimintapolitiikoissa ja että näillä politiikoilla on voimaannuttavia ja pitkäkestoisia vaikutuksia lasten terveyteen ja hyvinvointiin.

”Joka neljäs lapsi EU:ssa kasvaa köyhyysvaarassa. Tätä ei voida hyväksyä. Tarvitaan vahvaa politiikkaa ja vankkoja oikeudellisia puitteita, jotta usein sukupolvesta toiseen jatkuva huono-osaisuuden kierre saadaan katkaistua ja suuntaus käännettyä. Meidän on asetettava kunnianhimoinen tavoite ja pyrittävä vuoteen 2030 mennessä nostamaan köyhyydestä kaikki lapset eikä vain viisi miljoonaa lasta, mikä on Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin nykyinen köyhyydentorjuntatavoite”, lausunnon esittelijä Kinga Joó totesi.

”Lapsiin on kiinnitettävä huomiota yhteiskunnan kaikilta tasoilta, ja heidän oikeuksiensa vahvistamisen olisi oltava yksi EU:n prioriteeteista. Tarvitsemmekin osallistavaa, monialaista ja intersektionaalista strategiaa, todellista yhdenvertaisuuteen pohjautuvaa politiikkaa yhtäläisten mahdollisuuksien ja osallisuuden takaamiseksi kaikille lapsille heidän elinoloistaan riippumatta”, lausunnon toinen esittelijä Maria del Carmen Barrera Chamorro sanoi.

Eurostatin vuoden 2019 tietojen mukaan 18 miljoonaa lasta eli 22,2 prosenttia lapsista EU:ssa kasvoi köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa. ETSK:n mielestä digitaalisesta köyhyydestä ja energiaköyhyydestä on niin ikää haittaa lapsille ja myös niihin olisi puututtava lapsitakuun avulla. Keskimäärin 5,4 prosenttia kouluikäisistä lapsista Euroopassa asuu kotitalouksissa, joissa ei ole tietokonetta tai internetyhteyttä. Noin 25 prosenttia eurooppalaisista taas asuu energiaköyhissä kotitalouksissa, ja tälläkin on vaikutusta lasten elämänlaatuun ja terveyteen.

Jotta Euroopan lapset saadaan nostettua köyhyydestä, ETSK suosittaa, että kaikki jäsenvaltiot osoittavat vähintään 5 prosenttia ERS+-rahoituksesta tähän tarkoitukseen. Uuden asetuksen mukaan ainoastaan niiden jäsenvaltioiden, joissa lasten köyhyysaste on EU:n 23,4 prosentin keskiarvoa korkeampi, on varattava tämä prosenttiosuus ESR+-varoistaan lapsiköyhyyden torjuntaan. Tähän mennessä näin on tehnyt vain 11 maata.(II)