Последните инициативи на Комисията относно правата на децата призовават европейските и националните политици да работят за общото благо на всички деца, които растат в ЕС. Двете инициативи са амбициозни и смели в подхода си да гарантират на всяко дете живот без дискриминация и спечелиха одобрението на ЕИСК.

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) подкрепи стратегията на ЕС за правата на детето и предложението за препоръка на Съвета за създаване на правнообвързваща Европейска гаранция за децата. ЕИСК счита, че изпълнението на тези инициативи ще подкрепи усилията на европейско и национално равнище за насърчаване на благосъстоянието на децата и за намаляване на бедността сред тях.

В становището си относно Европейската гаранция за децата, прието на пленарната сесия през юли, ЕИСК подчертава, че борбата срещу бедността, дискриминацията, лишенията и социалното изключване на децата се нуждае от координиран европейски подход, който обхваща цялото общество, за да се гарантира, че правата на децата са включени в различните политики и че тези политики оказват положителен и дългосрочен ефект върху здравето и благополучието на децата.

„Едно на всеки четири деца в ЕС расте в риск от бедност и тези цифри са неприемливи. Нуждаем се от силни политики и правни рамки, за да можем да обърнем тенденцията и да прекъснем порочния кръг на препредаване на това неравностойно положение между поколенията. Трябва да имаме амбициозни планове, които имат за цел да изведат всички деца от бедността до 2030 г., а не само пет милиона деца, каквато понастоящем е целта относно бедността в рамките на Европейския стълб на социалните права (ЕССП)“, заяви докладчикът по становището Кинга Жо.

Децата се нуждаят от вниманието на всички слоеве на обществото. Утвърждаването на техните права следва да бъде приоритет за ЕС. За тази цел се нуждаем от приобщаваща, всеобхватна и междусекторна стратегия — истинска политика, основана на справедливост, за да се гарантират равни възможности и приобщаване за всички деца, независимо от техните обстоятелства“, заяви съдокладчикът Мария дел Кармен Барера Чаморро.

Съгласно данните на Евростат за 2019 г. 18 милиона деца, или 22,2 %, са били изложени на риск от бедност и социално изключване в ЕС. Цифровата и енергийната бедност са еднакво вредни за децата и според ЕИСК следва да бъдат разгледани и в рамките на гаранцията за децата. Около 5,4 % от децата в училищна възраст в Европа живеят в домакинства, които нямат компютър или връзка с интернет. Приблизително 25 % от европейските граждани живеят в домакинства в положение на енергийна бедност, което също влияе на качеството на живот и на здравето на децата.

За да измъкнем европейските деца от бедността, ЕИСК предлага всички държави членки да отделят за тази цел поне 5 % от финансовите средства от ЕСФ+. Съгласно новия регламент само държавите членки, в които детската бедност надхвърля средната стойност за ЕС от 23,4 %, са длъжни да заделят този процент от своите финансови средства по ЕСФ+ за борба с нея. Досега това е направено само от 11 държави.