Politika hospodárskej súťaže by mala zodpovedať novým ambíciám EÚ

Pravidlá kontroly fúzií, antitrustovej kontroly a kontroly štátnej pomoci by sa mali prepracovať tak, aby podporovali ambície Únie v oblasti klímy a digitálnych technológií a pomohli dosiahnuť strategickú autonómiu. To si však bude vyžadovať rozsiahle investície. EHSV so svojich dvoch stanoviskách vysvetľuje, ako by toto prepracovanie malo vyzerať.

Predmetom diskusie, ktorá sa konala 19. mája v rámci plenárneho zasadnutia EHSV, boli dve správy venované politike hospodárskej súťaže EÚ a štátnej pomoci pre zdravotnícke a sociálne služby v zmenenom globálnom kontexte.
V správe na tému Politika hospodárskej súťaže pripravená na nové výzvy apeluje EHSV na Európsku komisiu, aby bola pri prebiehajúcom prepracúvaní politiky hospodárskej súťaže EÚ ambicióznejšia. 

Opatrenia prijaté v súvislosti s pandémiou COVID-19 a s ruskou agresiou na Ukrajine výrazne pomohli podnikom, avšak v tejto súvislosti je potrebné zlepšenie. Takisto treba zabezpečiť, aby kritériá oprávnenosti umožňovali všetkým odvetviam profitovať z týchto opatrení a aby najviac postihnuté podniky nezostali mimo. 

Všeobecný rámec práva hospodárskej súťaže sa síce prispôsobil viacerým výzvam, nie však dostatočne, pokiaľ ide o plnenie strategických cieľov EÚ, t. j. zelenej a digitálnej transformácie, či odolnosti. EHSV zdôrazňuje, že tieto ambície si vyžadujú veľké verejné a súkromné investície a treba ich v maximálnej miere podporiť.

Opatrenia na kontrolu koncentrácie a fúzií sú niekedy v rozpore so snahou udržať konkurencieschopnosť vo vzťahu s USA a Čínou. Ustanovenia o zneužívaní dominantného postavenia nie sú nevyhnutne prispôsobené novým ekologickým a digitálnym výzvam. 

„Navrhujeme niektoré technické úpravy s cieľom uľahčiť prístup k podpore, ale aj lepšie spôsoby zohľadnenia inovácií a digitálneho vývoja. Predložili sme aj návrhy, ktoré by umožnili, aby mohli profitovať všetky odvetvia, nielen priemysel. Konkrétne mám na mysli odvetvie obchodu a malé a stredné podniky,“ uviedla spravodajkyňa stanoviska Emilie Prouzet.

Druhé stanovisko EHSV nesie názov Štátna pomoc pre zdravotnícke a sociálne služby

„Pandémia COVID-19 nám ukázala, že systémy zdravotnej starostlivosti a sociálneho zabezpečenia nie sú schopné rýchlo reagovať na žiadnu zmenu. Opatrenia, ktoré navrhujeme, by pomohli zjednodušiť a urýchliť poskytovanie štátnej pomoci,“ vyhlásil spravodajca Giuseppe Guerini (Organizácie občianskej spoločnosti, IT).

EHSP poukazuje na to, že štátna pomoc v tomto odvetví nemá žiaden veľký vplyv na cezhraničnú hospodársku súťaž. Zdravotnícke a sociálne služby sú väčšinou organizované na miestnej úrovni v rámci krajín a v zásade sa využívajú tam, kde sa poskytujú. Štátna pomoc tomuto odvetviu by nemala byť považovaná za narušenie hospodárskej súťaže.

Ďalší dôležitý návrh sa týka maximálnej povolenej výšky štátnej pomoci. EHSV uvádza, že strop pre oznamovanie pomoci Komisii (v súčasnosti vo výške 500 000 EUR počas troch fiškálnych rokov), ktorý spôsobuje zdĺhavý a zložitý proces, by mal byť v prípade týchto služieb vyšší ako v prípade iných služieb všeobecného záujmu. To by bolo odôvodnené ich úlohou vo verejnom záujme, ich obmedzeným vplyvom na cezhraničný obchod a aktuálnym návratom inflácie. (dm)