Dostupné jazyky:

Úvodník

Zásada rodovej rovnosti pri zostavovaní rozpočtu EÚ

Rozpočty nie sú neutrálne. Môžu byť napríklad ukazovateľmi záväzku napĺňať potreby žien a dosiahnuť rodovú rovnosť. Komisia pre finančné a rozpočtové záležitosti sa preto rozhodla vykonať hĺbkovú analýzu rodového rozpočtovania. O čo vlastne ide? Ide o zohľadňovanie aspektu rodovej rovnosti pri navrhovaní a plnení rozpočtu. To znamená, že treba presadzovať zodpovednosť a transparentnosť, pokiaľ ide o potenciálne vplyvy rozhodnutí o výdavkoch na rodovú rovnosť, a určiť cieľové skupiny príjemcov, aby sa zabránilo diskriminácii alebo nerovnostiam pri vykonávaní rôznych politík a opatrení. Táto metodika umožňuje lepšie pochopiť, ako môžu mať príjmy a výdavky v rámci politík rôznych orgánov, inštitúcií a vlád odlišný vplyv na ženy a mužov. Môže to tiež napomôcť tomu, aby sa verejné zdroje využívali spôsobom, ktorý môže zlepšiť efektívnosť a účinnosť rozpočtov a politík.
 

Dôležité dátumy

Z Ukrajiny, na ceste do...

Kolja žije sám vo svojom byte, ktorý priamo v centre mesta Irpiň čiastočne zničili ruské nálety. Jeho jediným spoločníkom je mačka patriaca rodine. Rodina utiekla do Francúzska, no on sa rozhodol zostať, pretože, ako hovorí, musí brániť svoj domov a majetok. Pochválil sa nám s fotografiami svojich detí, ich medailami z baletu a taekwonda, a povedal nám, že „až bude po všetkom“, určite ich zasa čoskoro uvidí.

K veci

V našej rubrike „K veci“ prinášame názory členov EHSV na dôležité otázky týkajúce sa európskeho programu. Alena Mastantuono je jednou zo spravodajkýň stanoviska na tému REPowerEU: spoločné európske pravidlá pre cenovo dostupnejšiu, bezpečnejšiu a udržateľnejšiu energiu, ktoré EHSV prijal na svojom májovom plenárnom zasadnutí.

Ruská ruleta v Európe

Hrozba Kremľa, že vypne kohútiky s ruským plynom, zvyšuje tlak na Európu. Na zoznam krajín, ktoré sú v konflikte s ruskou vládou a ktorým boli zastavené dodávky plynu, teraz okrem Poľska a Bulharska pribudli aj Fínsko, Dánsko a Holandsko.

„Jedna otázka pre...“

Jedna otázka pre...

V tejto rubrike dávame členom EHSV možnosť odpovedať na otázku týkajúcu sa témy, ktorú považujú za jednu z priorít európskej agendy.

Luca Jahier: Národné plány obnovy a odolnosti sa už uplatňujú v praxi

EHSV info: Ako podľa Vás postupuje realizácia národných plánov obnovy a odolnosti v členských štátoch?

Luca Jahier: Pred rokom bola implementácia Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na úplnom začiatku, pričom len veľmi málo krajín vtedy pokročilo s prípravou svojich národných plánov. 

Hádajte, kto je naším hosťom...

Mimoriadny hosť

Každý mesiac vám v našej rubrike „Mimoriadny hosť“ predstavujeme jednu osobnosť, ktorej práca a angažovanosť sú zdrojom inšpirácie. Ich odvaha, sila charakteru a odhodlanie konať sú žiarivým príkladom a ich statočnosť je obdivuhodná. Tentokrát je naším hosťom Kostas Onisenko.

Objektívnosť alebo etika? Dilema médií pri informovaní o vojne na Ukrajine

Od vojny vo Vietname sa medzinárodná novinárska komunita usiluje o objektívne vojnové spravodajstvo, inými slovami, snaží sa neprejavovať podporu žiadnej strane konfliktu. Táto nová prax bola považovaná za obrovský pokrok smerom k objektívnosti, na rozdiel od predchádzajúcej praxe zaužívanej v žurnalistike, keď boli reportéri súčasťou vojenských zložiek niektorej krajiny. Bolo to možné samozrejme vďaka hospodárskemu rastu médií, ale aj z toho dôvodu, že mnohé konflikty sa odohrávali ďaleko od sídel veľkých mediálnych spoločností. Išlo o „zahraničné“ vojny, takže novinári sa dokázali pomerne ľahko odosobniť. Vojna na Ukrajine túto teóriu naštrbila a je pravdepodobné, že v blízkej budúcnosti to prinesie veľké zmeny v celkovom fungovaní médií a v ich vzťahoch so spoločnosťou a štátom.

Aktuality EHSV

Charles Michel vo svojom prejave v EHSV vyzýva na vytvorenie európskeho geopolitického spoločenstva, ktorého súčasťou bude aj Ukrajina

Na úvod májového plenárneho zasadnutia predsedníčka EHSV zdôraznila, že „je nevyhnutné, aby sme v spojitosti s následkami vojny na Ukrajine a geopolitickými výzvami, ktoré na nás čakajú, zaujali jednotný postoj. Európa sa musí zmeniť z lídra v oblasti krízového riadenia na svetového lídra, pokiaľ ide o formovanie budúcnosti.“

 

Holistický a súdržný migračný systém môže Európu ochrániť pred hrozbami v podobe diktátorov a utečeneckých kríz

V reakcii na štátom podporované zneužívanie migrantov na vonkajších hraniciach EÚ usporiadal EHSV konferenciu na túto tému, na ktorej sa vyzdvihla dynamika europeizácie migračnej politiky. Autoritárski vodcovia doteraz využívali humanitárne utrpenie na vydieranie Európy, pretože si uvedomujú rozdiely v migračnej politike na kontinente.

Dialóg s občianskou spoločnosťou v EÚ nesmie byť potláčaný

Európsky hospodársky a sociálny výbor vyzval inštitúcie EÚ, aby prijali politiku nulovej tolerancie voči členských štátov, ktoré svojimi postojmi a postupmi bránia práci občianskej spoločnosti a obmedzujú priestor na jej činnosť v Európe.

Obnova bude úspešná len vtedy, ak sa bude systematicky zapájať európska občianska spoločnosť

EHSV prijal nové uznesenie o zapojení organizovanej občianskej spoločnosti do vykonávania a monitorovania národných plánov podpory obnovy a odolnosti. Nedávna konzultácia ukázala, že napriek nariadeniu, organizovaná občianska spoločnosť nie je do týchto plánov dostatočne zapojená.

EHSV varuje: Vojna na Ukrajine predstavuje pre politiku súdržnosti EÚ veľkú výzvu

Politika súdržnosti je kľúčom k prekonaniu krízy spôsobenej ochorením COVID-19, dosiahnutiu klimatickej neutrality do roku 2050 a znižovaniu rozdielov v Európe. V nedávnom stanovisku EHSV upozorňuje, že najvážnejšou výzvou pre túto politiku v blízkej budúcnosti je vojna na Ukrajine.

EHSV požaduje, aby bol schengenský priestor otvorený a bezpečný

Vojna na Ukrajine spôsobila bezprecedentný tok utečencov, ktorí hľadajú útočisko v EÚ. Je preto naliehavé prijať účinné, humánne a humanitárne spoločné európske predpisy o migrácii a azyle v otvorenom a zároveň aj bezpečnom schengenskom priestore. Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) na to upozornil vo svojom stanovisku na túto tému, ktoré bolo prijaté na májovom plenárnom zasadnutí.

EHSV víta dlho očakávaný akčný plán pre sociálne hospodárstvo

Prísnejšie opatrenia v štyroch konkrétnych oblastiach by podľa EHSV zvýšili jeho účinnosť. Výbor však zároveň víta, že mnohé z jeho návrhov boli zohľadnené.

Európa musí odhodlane bojovať proti šíreniu nenávistných prejavov a trestných činov z nenávisti

V stanovisku prijatom na májovom plenárnom zasadnutí Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) podporuje iniciatívu Európskej komisie rozšíriť zoznam trestných činov EÚ na všetky formy trestných činov z nenávisti a nenávistných prejavov a nabáda Radu, aby tento návrh prijala.

Dôstojná práca: biznis by sa nikdy nemal robiť na úkor ľudskej dôstojnosti a slobody

Vzhľadom na prudký nárast detskej a nútenej práce a pokračujúce vykorisťovanie pracovníkov na celom svete je čoraz naliehavejšie, aby EÚ prijala opatrenia v záujme dôstojnej práce.

EÚ musí odstrániť prekážky, ktoré bránia zamestnanosti mladých ľudí so zdravotným postihnutím

EHSV zorganizoval 8. apríla vypočutie, na ktorom sa zišli poprední aktéri politiky v oblasti zdravotného postihnutia vrátane sociálnych partnerov a organizácií občianskej spoločnosti. Všetci sa zhodli na tom, že miera zamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím, a najmä mladých ľudí, sa musí zvýšiť. Napriek legislatívnemu úsiliu z údajov vyplýva, že mnohé z týchto osôb stále čelia diskriminácii vo svete práce z dôvodu stereotypov, ktoré ich vykresľujú ako neproduktívne.

Nové zdroje financovania rozpočtu EÚ musia byť stabilné, spravodlivé a priaznivé pre podnikanie

Výbor vyzýva Európsku komisiu, aby vykonala cielenejšie posúdenia vplyvu svojich návrhov na nové zdroje financovania z rozpočtu EÚ na splatenie dlhu v rámci nástroja NextGenerationEU.

Politika hospodárskej súťaže by mala zodpovedať novým ambíciám EÚ

Pravidlá kontroly fúzií, antitrustovej kontroly a kontroly štátnej pomoci by sa mali prepracovať tak, aby podporovali ambície Únie v oblasti klímy a digitálnych technológií a pomohli dosiahnuť strategickú autonómiu. To si však bude vyžadovať rozsiahle investície. EHSV so svojich dvoch stanoviskách vysvetľuje, ako by toto prepracovanie malo vyzerať.

Udržateľný obalový priemysel by mohol pomôcť chrániť našu planétu

V stanovisku, ktoré navrhol poradný výbor pre priemyselné zmeny (CCMI) a ktoré bolo prijaté na májovom plenárnom zasadnutí, Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) odporúča, aby Európska komisia a národné vlády po konzultácii so všetkými zainteresovanými stranami v rámci obalového priemyslu prijali potrebné kroky v súvislosti so životným cyklom každého produktu s cieľom zlepšiť udržateľnosť tohto odvetvia.

 

Obnoviť udržateľný kolobeh uhlíka: EHSV podporuje postoj Európskej komisie

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) prijal na svojom májovom plenárnom zasadnutí stanovisko, v ktorom podporil oznámenie Európskej komisie o udržateľnom kolobehu uhlíka a vyjadril názor, že spoločná poľnohospodárska politika (SPP) musí zabezpečiť strategický rámec pre prechod na nízkouhlíkové poľnohospodárstvo.

Podľa EHSV sú bezpečné a cenovo dostupné dodávky energie prioritou

Energetická nezávislosť je pre budúcnosť Európy kľúčová. EÚ potrebuje čo najskôr zaručiť bezpečnosť svojich dodávok energie, oslobodiť sa od ruského plynu a výrazne urýchliť prechod na čistú energiu. To sú hlavné závery stanoviska na tému REPowerEU: spoločné európske pravidlá pre cenovo dostupnejšiu, bezpečnejšiu a udržateľnejšiu energiu. Stanovisko bolo prijaté na májovom plenárnom zasadnutí a vypracovali ho Thomas Kattnig, Alena Mastantuono a Simo Tiainen.

EHSV vyzýva na konkrétnejšie opatrenia na podporu a ochranu nezávislých bieloruských novinárov

Od augusta 2020 autoritársky režim Aleksandra Lukašenka vykonáva masový útok na občiansku spoločnosť, nezávislých novinárov, blogerov a spisovateľov v Bielorusku. EHSV uverejnil informačnú správu o situácii v médiách v krajine, pričom uviedol odporúčania, ako pomôcť bieloruským mediálnym spoločnostiam a novinárom, ktorí utiekli z krajiny, a tiež tým, ktorí bojujú proti režimu.

Mládež západného Balkánu potrebuje pre svoju budúcnosť konkrétne politiky

Účastníci vypočutia na tému „Mládežnícka politika na západnom Balkáne ako súčasť inovačnej agendy pre západný Balkán“, ktoré usporiadal EHSV, opätovne potvrdili význam mladých ľudí pre budúcnosť regiónu. Poukázali aj na problém „úniku mozgov“ a na to, ako by jeho premena na „cirkuláciu mozgov“ mohla stimulovať hospodársky rast a rozvoj na západnom Balkáne.

Beh za Ukrajinu

Podpredsedníčka Giulia Barbucci sa 29. mája zúčastnila v mene EHSV na 42. ročníku bežeckých pretekov 20 km cez Brusel spolu so zástupcami ostatných inštitúcií EÚ, medzi ktorými bola aj predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsola.

Giulia Barbucci považuje toto podujatie za mimoriadne dôležité, a to najmä v súčasnom kontexte. „Na populárnom behu 20 km cez Brusel sa zúčastnilo 33 000 európskych občanov a zástupcov inštitúcií EÚ. Preteky vyslali silné posolstvo na podporu mieru a solidarity s Ukrajinou,“ vyhlásila.

Aktuality skupín

Európsky akt o čipoch – dôležitá iniciatíva s niekoľkými otáznikmi

Heiko Willems, člen skupiny Zamestnávatelia v EHSV

Polovodiče sú nevyhnutnou súčasťou mnohých rôznych hospodárskych odvetví a oblastí života – pre priemysel aj spotrebiteľov. Okrem toho ciele zelenej a digitálnej transformácie nie je možné dosiahnuť bez polovodičov. Európskym aktom o čipoch, ktorý Európska komisia predstavila 8. februára 2022, sa má zaistiť bezpečnosť dodávok, odolnosť a technologické prvenstvo EÚ v oblasti polovodičových technológií a aplikácií.

Po Konferencii o budúcnosti Európy sa na požiadavky občanov musí reagovať

Skupina Pracovníci v EHSV

Po roku intenzívnej práce v rámci Konferencie o budúcnosti Európy boli napokon zverejnené odporúčania, ktoré z nej vzišli. Ide o súbor ambicióznych návrhov na spravodlivejšiu a silnejšiu Európu, ktoré predložili občania z celej Európy v spolupráci so sociálnymi partnermi a inými aktérmi. Podľa názoru občanov musí Európska únia rozhodne urobiť viac v oblastiach, ktoré sú pre nich dôležité, najmä pokiaľ ide o nerovnosť, chudobu, boj proti zmene klímy a ochranu demokracie. Dobrým príkladom v tomto smere môže byť doplnenie protokolu o sociálnom pokroku, ktorým sa zabezpečí, že sociálne a pracovné práva budú rovnocenné so štyrmi základnými slobodami na jednotnom trhu. Občania taktiež požadujú odvážnejšiu Európu, ktorá bude na medzinárodnej scéne postupovať jednotne, dokáže reagovať na prostredie, ktoré ju obklopuje, bude mať bližšie k svojim občanom a bude používať transparentnejšie pracovné postupy.

 

Skupina Rozmanitá Európa v EHSV sa odteraz nazýva skupina Organizácie občianskej spoločnosti

Skupina Organizácie občianskej spoločnosti v EHSV

Skupina Rozmanitá Európa (skupina III) Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) 18. mája 2022 jednomyseľne rozhodla zmeniť svoj názov na „skupina Organizácie občianskej spoločnosti“. Zmena názvu nadobúda účinnosť s okamžitou platnosťou.

Čoskoro v EHSV/kultúrne podujatia

Biodiverzita: umelci sa angažujú

Nová generácia umelcov stavia biodiverzitu a prírodu do centra svojej umeleckej činnosti. Online výstava s názvomBiodiverzita: umelci sa angažujú skutočne jedinečným spôsobom zdôrazňuje spojenie medzi ľuďmi a prírodou. Výstava sa organizuje v spolupráci s francúzskym predsedníctvom Rady EÚ a potrvá od 20. mája do 20. júna 2022.