Komitet Monitorujący UE–Japonia

This page is also available in

EKES stanowi część ogólnych relacji UE–Japonia i przyczynia się do rozwiązywania kwestii związanych z rolą społeczeństwa obywatelskiego oraz promuje dialog społeczno-ekonomiczny i demokrację uczestniczącą. Komitet Monitorujący UE–Japonia został powołany, aby prowadzić te prace i utrzymywać relacje ze społeczeństwem obywatelskim Japonii. Ponieważ w Japonii nie istnieje odpowiednik instytucjonalny EKES-u, partnerami EKES-u w Japonii są m.in. partnerzy społeczni, inne zainteresowane podmioty społeczno-ekonomiczne, organizacje środowiskowe, społeczne i młodzieżowe, uniwersytety japońskie, instytuty akademickie i inne podmioty.

Od 2006 r. wszystkie tzw. porozumienia handlowe „nowej generacji” zawarte przez UE zawierają rozdział poświęcony handlowi i zrównoważonemu rozwojowi. Rozdział ten uwzględnia rolę społeczeństwa obywatelskiego w monitorowaniu wdrażania i oddziaływania porozumienia. Dlatego od początku negocjacji z Japonią w sprawie porozumienia o wolnym handlu w 2013 r. Komitet Monitorujący UE–Japonia pracuje nad określaniem i kształtowaniem wspólnego mechanizmu monitorowania po stronie społeczeństwa obywatelskiego we współpracy z zainteresowanymi stronami i partnerami z Japonii. Dodatkowo organizowane są regularne wizyty w Japonii i seminaria, które odbywają się na przemian w Brukseli i w Japonii.