Η επιτροπή παρακολούθησης ΕΕ-Ιαπωνίας

This page is also available in

Η ΕΟΚΕ συμμετέχει στις σχέσεις ΕΕ-Ιαπωνίας και συμβάλλει με την εξέταση θεμάτων που αφορούν τον ρόλο της κοινωνίας πολιτών και την προώθηση του κοινωνικοοικονομικού διαλόγου και της συμμετοχικής δημοκρατίας. Για την εκτέλεση του έργου αυτού και τη διατήρηση σχέσεων με την κοινωνία πολιτών στην Ιαπωνία συγκροτήθηκε η επιτροπή παρακολούθησης «ΕΕ-Ιαπωνία». Δεδομένου ότι δεν υπάρχει ιαπωνικό θεσμικό ισοδύναμο της ΕΟΚΕ, οι εταίροι της ΕΟΚΕ στην Ιαπωνία αποτελούνται από τους κοινωνικούς εταίρους, άλλους κοινωνικοοικονομικούς φορείς, περιβαλλοντικές και κοινωνικές οργανώσεις, οργανώσεις νεολαίας, ιαπωνικά πανεπιστήμια, ακαδημαϊκά ιδρύματα και άλλους φορείς.

Από το 2006, όλες οι καλούμενες εμπορικές συμφωνίες «νέας γενιάς» που συνάπτονται από την ΕΕ περιλαμβάνουν κεφάλαιο εμπορίου και αειφόρου ανάπτυξης. Στο κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνεται ο ρόλος της κοινωνίας πολιτών στην παρακολούθηση της εφαρμογής και του αντικτύπου της συμφωνίας. Για τον λόγο αυτό, από την έναρξη των διαπραγματεύσεων με την Ιαπωνία για μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών το 2013, η επιτροπή παρακολούθησης «ΕΕ-Ιαπωνία» έχει εργαστεί για τον καθορισμό και τη διαμόρφωση κοινού μηχανισμού ελέγχου της κοινωνίας πολιτών σε συνεργασία με ιαπωνικούς ενδιαφερόμενους φορείς και εταίρους. Επιπλέον, διοργανώνονται σε τακτική βάση αποστολές στην Ιαπωνία και σεμινάρια, εναλλάξ στις Βρυξέλλες και στην Ιαπωνία.