Odbor za praćenje EU-a i Japana

This page is also available in

EGSO je jedan od sudionika u ukupnim odnosima između EU-a i Japana, a njegov se doprinos sastoji u razmatranju tema koje se odnose na ulogu civilnog društva te u promicanju socioekonomskog dijaloga i participativne demokracije. Odbor za praćenje EU-a i Japana osnovan je radi obavljanja tih zadaća i održavanja odnosa s japanskim civilnim društvom. Budući da u Japanu ne postoji institucijski ekvivalent EGSO-u, partneri EGSO-a u Japanu su socijalni partneri, ostali socioekonomski dionici, ekološke i socijalne organizacije i organizacije mladih, japanska sveučilišta, akademske ustanove i drugi.

Od 2006. sve tzv. „nove generacije” trgovinskih sporazuma koje sklopi EU sadrže poglavlje o trgovini i održivom razvoju. To poglavlje uključuje i ulogu civilnog društva u praćenju provedbe i učinaka sporazuma. Zato je od početka pregovora s Japanom o sporazumu o slobodnoj trgovini 2013. godine Odbor za praćenje zajedno s japanskim dionicima i partnerima radio na utvrđivanju i oblikovanju zajedničkog mehanizma civilnog društva za praćenje. Osim toga, redovito se organiziraju misije u Japan i seminari, naizmjence u Bruxellesu i u Japanu.