Комитет за наблюдение „Япония“

This page is also available in

ЕИСК е част от цялостните отношения между ЕС и Япония и дава своя принос, като обръща внимание на въпросите, свързани с ролята на гражданското общество, и като насърчава социално-икономическия диалог и демокрацията на участието. За осъществяването на тази дейност и за поддържането на връзките с гражданското общество в Япония беше създаден Комитет за наблюдение „Япония“. Тъй като в Япония не съществува институционален еквивалент на ЕИСК, сред партньорите на ЕИСК в страната са социални партньори, други социално-икономически заинтересовани страни, екологични, социални и младежки организации, японски университети, научни институти и др.

От 2006 г. насам всички търговски споразумения от т.нар. „ново поколение“, сключени от ЕС, съдържат глава „Търговия и устойчиво развитие“. Тази глава предвижда роля на гражданското общество в наблюдението на прилагането и въздействието на споразумението. Поради тази причина от започването на преговорите с Япония по Споразумение за свободна търговия през 2013 г. Комитетът за наблюдение „Япония“ работи по определянето и разработването на съвместен механизъм за наблюдение от страна на гражданското общество заедно с японските заинтересовани страни и партньори. Освен това редовно се организират мисии в Япония, както и семинари, които се провеждат последователно в Брюксел и в Япония.