TGV2/E7: Europejski Rok Młodzieży 2022 – wzmocnienie pozycji młodzieży powinno zacząć się od działań w dziedzinie klimatu

U progu Europejskiego Roku Młodzieży 2022 zapytaliśmy trojga liderów, jakie oczekiwania wiążą z jego obchodami. Wszyscy z nich uważają, że prawdziwą miarą sukcesu będzie możliwość udziału młodych ludzi w podejmowanych przez dorosłych decyzjach o kluczowym znaczeniu dla klimatu. Jedna z liderek strajku szkolnego przeciwko zmianie klimatu Adélaïde Charlier nie ma wątpliwości: Europejski Rok Młodzieży musi to umożliwić młodym ludziom. Wiceprzewodniczący EKES-u Cillian Lohan i komisarz europejski ds. środowiska Virginijus Sinkevičius wyrażają natomiast uznanie dla młodzieży europejskiej, która dzięki protestom otworzyła oczy decydentów na tę palącą kwestię, czyniąc z niej priorytet programu UE.

Dostępne języki:

Pragnę przede wszystkim wyrazić smutek z powodu nagłej śmierci przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Davida Sassolego. W maju 2020 r. wyraził opinię, że pandemia dowiodła istnienia „olbrzymich zasobów” w UE, które kryją się w „społeczeństwie obywatelskim”. Będzie nam go bardzo brakować.

Od czasu pierwszych doniesień o COVID-19 minęły już dwa lata. Jestem pewien, że śledząc wczesne doniesienia o wirusie mogącym wywołać pandemię, nie spodziewaliśmy się, że będziemy się z nim zmagać jeszcze w 2022 r.

Powitaliśmy nowy rok, ponownie usiłując wykrzesać z siebie energię, optymizm i nadzieję.

Bardzo trafne wydaje się hasło prezydencji francuskiej w Radzie UE: „Odbudowa, siła i poczucie przynależności”. Nakreślając trzy osie prezydencji, prezydent Emmanuel Macron przedstawił przemyślenia na temat większej suwerenności Europy, europejskiego modelu wzrostu i Europy humanistycznej.

Do odnotowania

W punkt!

W rubryce „W punkt” pytamy członkinie i członków EKES-u o istotne opinie, które mają wpływ na życie codzienne w UE.

Tym razem oddajemy głos Stefanowi Backowi, sprawozdawcy opinii w sprawie przeglądu unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), w tym transportu morskiego i rezerwy stabilności rynkowej.

Stefan Back: Zmieniony system handlu emisjami – wyzwania i szanse

EKES uważa wniosek dotyczący systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) za jeden z głównych elementów pakietu „Gotowi na 55”, gdyż obejmuje on nadrzędny cel obniżenia emisji CO2 o 55% do 2030 r. Aby osiągnąć ten cel, system EU ETS stał się bardziej ambitny, a liczba dostępnych uprawnień została zmniejszona. We wniosku dotyczącym tego systemu podkreślono, że wszystkie sektory muszą wnieść swój wkład, aby osiągnąć cele „Gotowi na 55”. Emisje z transportu nie zmniejszyły się od 1990 r. i dlatego są traktowane priorytetowo.

Luca Jahier: „Hołd dla Davida Sassolego, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, który zmarł 11 stycznia 2022 r.”

Dziś wszyscy jesteśmy pogrążeni w smutku i zmagamy się z niemożliwą do wypełnienia pustką po stracie przyjaciela, który odcisnął trwałe piętno, a także wytrawnego polityka jakich mało i zagorzałego zwolennika integracji europejskiej. Możemy naprawdę powiedzieć, że zmienił bieg historii Unii Europejskiej podczas pandemii, dbając o to, by Parlament Europejski zachował otwartość i troskę o najsłabszych. Świadczą o tym również całkiem wyjątkowe inicjatywy takie jak ta podjęta podczas pierwszej fali pandemii, gdy opróżnił jeden z budynków Parlamentu i zapewnił dach nad głową i schronisko dla chorych na COVID-19 kobiet i matek samodzielnie wychowujących dzieci.

„Jedno pytanie do...”

„Pytanie do…”

W naszej sekcji „Pytanie do...” poprosiliśmy członka EKES-u Thierry'ego Libaerta o wypowiedź na aktualny temat, który nieustannie przykuwa uwagę opinii publicznej, czyli zwalczanie dezinformacji.

 

Pilnie potrzebne jest zwalczanie dezinformacji

„EKES Info”: Jest Pan autorem opinii przyjętej przez EKES na sesji plenarnej w grudniu 2021 r. pt. „Wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie wzmocnienia kodeksu postępowania w zakresie dezinformacji”. W jakim stopniu dezinformacja zagraża demokracji i co powinno zrobić społeczeństwo obywatelskie, by zapobiec rozpowszechnianiu się fałszywych informacji? Jakich metod powinno w tym celu użyć?

 

Zgadnij, kogo zaprosiliśmy.

Niespodziewany gość

Co miesiąc w naszej kolumnie „Niespodziewany gość” przedstawiamy czytelniczkom i czytelnikom osobę publiczną, której praca oraz zaangażowanie stanowią źródło inspiracji dla innych.

W styczniu gościmy Marię Demertzis, zastępczynię dyrektora powstałego w Brukseli w 2005 r. europejskiego ośrodka analitycznego Bruegel specjalizującego się w gospodarce, oraz Jeana-Dominique’a Giulianiego, prezesa Fundacji Roberta Schumana w Paryżu. Fundacja ta została utworzona w 1991 r., po upadku muru berlińskiego, i działa na rzecz integracji europejskiej. Nasi rozmówcy opisują zadania i wyzwania stojące przed prezydencją francuską w Radzie UE w przełomowym momencie rozwoju Europy.

Maria Demertzis: „Nowy model wzrostu w Europie”

Na początku nowego roku Francja objęła przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Cele tej prezydencji są ambitne od samego początku, a jej istotą jest wzięcie pod lupę nowego modelu wzrostu w Unii Europejskiej. Jest to absolutnie niezbędne w erze głębokich zmian.

Choć zawsze potrzebne będą główne składniki wzrostu – kształcenie i umiejętności, przedsiębiorczość i finanse – oraz dobrze funkcjonujące państwo wraz z silnymi instytucjami, widoczny i trwały wzrost będzie wymagać trojakiej zmiany taktyki.

Jean-Dominique Giuliani: 2022 – szansa na aktywne ożywienie gospodarcze

Każdy kryzys powoduje postępy Unii Europejskiej. W obliczu wirusa udało jej się zmobilizować zarówno pod względem zdrowotnym, jak i gospodarczym. Od dawna nie zdarzyło się już, by duch współpracy między państwami członkowskimi przyniósł tak szybko wymierne rezultaty. Mamy szczepionki i są one również eksportowane do potrzebujących je państw trzecich. Masowe wsparcie dla gospodarki przynosi efekty i zachęca do ponownego przemyślenia zarządzania gospodarczego w Unii. Europejski Bank Centralny po raz kolejny dowiódł swojej roli jako tarczy i ochrony dla Europejczyków, umożliwiając zasilenie obiegów finansowych, które znalazły się pod presją.

Wiadomości EKES-u

Udane ożywienie gospodarcze: EKES podkreśla kluczową rolę zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego

EKES i Komisja Europejska muszą podjąć wspólne wysiłki, by Europa przezwyciężyła pandemię i skonsolidowała odbudowę – by stała się zamożnym, sprzyjającym włączeniu społecznemu i zrównoważonym pod względem środowiskowym kontynentem. Takie było główne przesłanie skierowane przez przewodniczącą EKES-u Christę Schweng do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i wiceprzewodniczącego do spraw stosunków międzyinstytucjonalnych i prognozowania Maroša Šefčoviča na grudniowej sesji plenarnej EKES-u.

Europejski Rok Młodzieży 2022 – skupienie się na wynikach, a nie na rozgłosie

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) z zadowoleniem przyjął ogłoszenie roku 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży, lecz ostrzegł, że powinien on wykraczać poza zwykłe działania promocyjne i przyczyniać się do realizacji strategii UE na rzecz młodzieży dzięki jasnym planom i zaangażowaniu. Inicjatywa musi dotrzeć do młodych ludzi znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji i zamieszkujących obszary defaworyzowane.

Walka UE z dezinformacją musi być ukierunkowana na tych, którzy ją rozpowszechniają, i obejmować ochronę praw podstawowych

W wydanej niedawno opinii EKES wezwał do podjęcia większych wysiłków w celu ukierunkowania działań na osoby i organizacje będące źródłem dezinformacji i do skupienia się na zapobieganiu temu zjawisku.

EKES zwraca się do Komisji Europejskiej o ambitniejsze działania na rzecz ukierunkowania gospodarki i finansowania UE na zrównoważony rozwój

Na ostatniej sesji plenarnej Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny przeprowadził debatę z europejską komisarz Mairead McGuinness na temat sposobów stworzenia bardziej ekologicznego, zrównoważonego i bardziej cyfrowego europejskiego systemu gospodarczego i finansowego.

Wolontariat zasługuje na szersze uznanie w UE

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) wezwał UE i państwa członkowskie do systematycznego i przemyślanego wspierania wolontariatu. Byłby to wyraz uznania dla jego olbrzymiego wpływu na rozwój społeczny Europy oraz dla kluczowej roli, jaką odgrywa on w realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ i wspieraniu włączenia społecznego.

Krajowe plany odbudowy szansą na ograniczenie bezrobocia wśród młodzieży

W czasie pandemii COVID-19 w wielu państwach członkowskich wzrosło bezrobocie młodzieży i zwiększyła się liczba młodych ludzi, którzy nie pracują, nie uczą się ani nie szkolą (młodzież NEET). W niedawnej opinii z inicjatywy własnej Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) twierdzi, że krajowe plany odbudowy stanowią wyjątkową szansę na odwrócenie tej tendencji i zapewnienie godnej pracy wszystkim młodym Europejczykom.

EKES uznaje partnerstwo UE–USA za podstawę demokracji, pokoju i bezpieczeństwa

Biorąc pod uwagę ofensywność Chin i Rosji, odnowione i niezawodne partnerstwo transatlantyckie ma kluczowe znaczenie dla utrzymania międzynarodowego i prawnego porządku i pokoju. EKES popiera ideę sojuszu państw demokratycznych, przy jednoczesnym zapewnieniu, by społeczeństwo obywatelskie miało znaczny wpływ na wspólną obronę uniwersalnych wartości i praw.

EKES przyjmuje opinię w sprawie pakietu legislacyjnego dotyczącego przeciwdziałania praniu pieniędzy

Komisja Europejska przedłożyła współprawodawcom i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu nowy pakiet ustawodawczy z 2021 r. dotyczący przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT).

Transformacja ekologiczna to nie pustosłowie z zakresu nauki, lecz kwestia przetrwania

Podczas konferencji na temat geopolityki Zielonego Ładu zorganizowanej przez EKES wspólnie z Siecią Rozwiązań na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju (SDSN) podkreślono różnorodne skutki geopolityczne Zielonego Ładu zarówno dla Europy, jak i dla całego świata. EKES jest gotów wziąć udział w tym procesie, dążąc do zapewnienia prawdziwej współodpowiedzialności społeczeństwa obywatelskiego za Europejski Zielony Ład.

Dialog wspierany przez UE ma nadal kluczowe znaczenie dla normalizacji stosunków między Kosowem a Serbią

Głównym tematem 51. posiedzenia Komitetu Monitorującego ds. Bałkanów Zachodnich były rozwiązywanie konfliktów i normalizacja stosunków między Kosowem* a Serbią. W spotkaniu pod przewodnictwem Ionuţa Sibiana udział wzięli wybitni prelegenci spośród urzędników UE, ekspertów do spraw Bałkanów Zachodnich, a także przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego ze społeczności lokalnych. Wszyscy zgodzili się, że dialog wspierany przez UE jest jedynym sposobem na poczynienie postępów.

Polityka klimatyczna w ramach pakietu „Gotowi na 55” musi zapewniać równowagę między sprawiedliwością, obniżeniem emisji i konkurencyjnością

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) wezwał do przyjęcia szeregu środków, dzięki którym każdy będzie mógł wziąć udział w konsultacjach w sprawie propozycji Komisji Europejskiej „Gotowi na 55” i odnieść z nich korzyści. Propozycje te sprawią, że UE znajdzie się na dobrej drodze do obniżenia emisji dwutlenku węgla o 55% do 2030 r.

Plan odbudowy UE musi przyczyniać się do sprawiedliwej transformacji unijnych sektorów zasobochłonnych i energochłonnych

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny przyjął opinię z inicjatywy własnej „W jaki sposób zasobo- i energochłonne gałęzie przemysłu (REII) mogą wykorzystać plan odbudowy dla Europy w ramach społecznie akceptowalnej transformacji w kierunku dekarbonizacji i cyfryzacji”. EKES zachęca Komisję i pozostałe instytucje UE do zagwarantowania równych warunków działania na jednolitym rynku, aby uniknąć pojawienia się nierównych korzyści dla przemysłu w zależności od podejścia poszczególnych państw członkowskich.

Działania EKES-u podczas francuskiej prezydencji Unii Europejskiej

Nowa broszura przedstawia główne działania i inicjatywy, które podejmie EKES, aby wesprzeć wysiłki francuskiej prezydencji UE.

Prezydencja francuska w Radzie Unii Europejskiej przypada w decydującym okresie, gdy UE stoi w obliczu licznych wyzwań – zdrowotnych, społecznych, gospodarczych i środowiskowych.

Aktualności z Grup

Przedstawienie nowej wizji przyszłości Europy

Grupa Pracodawców w EKES-ie

Przyszłość Europy jest ściśle powiązana z przyszłością przemysłu: duża ambicja wymaga silnych i innowacyjnych przedsiębiorstw, które potrafią zaspokoić potrzeby związane z transformacją cyfrową i ekologiczną, przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności UE. 

Przełamanie impasu odnośnie do patentów na szczepionki przeciwko COVID-19

Grupa Pracowników w EKES-ie

Gdy Europejczycy odzyskują siły po przerwie świątecznej, fala zachorowań na COVID-19 przetacza się przez kontynent – nowy wariant omikron gwałtownie zwiększył liczbę zachorowań na całym świecie. Jednak wzrost odporności, poprzednie szczepienia i naturalna ewolucja wirusa w kierunku mniej śmiertelnego i zjadliwego wariantu powodują, że wśród bardzo wysokiej liczby zachorowań jest mniej przypadków ciężkiego przebiegu, hospitalizacji i zgonów.

Badanie EKES-u pokazuje, że chęciom angażowania się w działalność wolontariacką nie odpowiadają rzeczywiste możliwości

Grupa „Różnorodność Europy” w EKES-ie

Osoby we wszystkich państwach członkowskich chcą angażować się w wolontariat, co potwierdza niedawne badanie EKES-u „Nowe tendencje w rozwoju wolontariatu w Unii Europejskiej”. Jednak mimo dobrych chęci faktyczne wskaźniki wolontariatu różnią się w poszczególnych państwach członkowskich – głównie ze względu na różnorodną tradycję i dostępną infrastrukturę.

Wydarzenia kulturalne

Dziewięćdziesięciu dziewięciu uczniów chce wspólnie walczyć z fałszywymi informacjami

W nadchodzących miesiącach uczniowie szkół średnich w całej Europie przygotują się do burzy mózgów, by zwalczać dezinformację w Europie. W marcu wybiorą najpopularniejsze pomysły, które przedstawią przywódcom UE.

Kurierzy dostarczający żywność jako współcześni kowboje: wystawa fotograficzna

EKES organizuje wirtualną wystawę zdjęć francuskiego fotografa Frédérica Stucina, poświęconą kurierom dostarczającym żywność. Są oni szczególnym przejawem współczesnego życia w mieście oraz nowej formy zatrudnienia, która często umyka europejskim przepisom BHP.