Thematische studiegroep Inclusie van de Roma

De Roma vormen de grootste etnische minderheid in de EU met een omvang van naar schatting zes miljoen mensen. Velen van hen worden nog dagelijks geconfronteerd met vooroordelen, intolerantie, discriminatie en sociale uitsluiting, hoewel zij al meer dan duizend jaar deel uitmaken van de Europese beschaving. Het EU-kader voor de nationale strategieën voor integratie van Roma (NSIR) en de aanbeveling van de Raad over doeltreffende maatregelen voor integratie van de Roma in de lidstaten bepleiten de actieve inclusie en ondersteuning van de lidstaten bij de aanpak van de inclusie van de Roma. De meeste lidstaten hebben nu een nationale integratiestrategie goedgekeurd.

Uit gegevens die door het Europees Bureau voor de grondrechten zijn verstrekt over de situatie van Roma ten aanzien van werkgelegenheid, onderwijs, huisvesting en gezondheidszorg blijkt dat de uitvoering van NSIR’s traag verloopt. Discriminatie en zigeunerhaat zijn hardnekkig en veel Roma worden nog altijd geconfronteerd met feitelijke scheiding in huisvesting en onderwijs.

De door het EESC opgerichte thematische studiegroep voor inclusie van de Roma bestaat uit leden van diverse afdelingen van het EESC die verschillende beleidsterreinen bestrijken; ze vertegenwoordigen de groepen Werkgevers, Werknemers en Diversiteit Europa. Deze thematische studiegroep beoogt:

  • de standpunten van maatschappelijke organisaties te verzamelen over de uitvoering van nationale integratiestrategieën voor de Roma, en de actieve betrokkenheid ervan te bevorderen;
  • maatschappelijke, en met name Roma-organisaties, de kans te bieden om te worden gehoord, en om goede praktijken in kaart te brengen en te delen;
  • met aanbevelingen over de inclusie van de Roma te komen en hierover verslag uit te brengen.