Thematische studiegroep Rechten van gehandicapten

This page is also available in

Als volwaardige burgers hebben personen met een handicap gelijke rechten en kan er niet getornd worden aan hun waardigheid, hun recht op gelijke behandeling, een zelfstandig leven en volledige deelname aan de samenleving. Hoofddoel van de langetermijnstrategie van de EU voor de integratie van deze groep is hen in staat stellen deze rechten te genieten.

De EU promoot een actieve en volwaardige deelname van gehandicapten in de samenleving, conform de EU-mensenrechtenbenadering van gehandicapten. In 2010 keurde de Europese Commissie de Europese strategie inzake handicaps 2010-2020 goed en in 2007 ondertekende de EU het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap.

Gehandicapten vormen ongeveer een zesde van de totale beroepsbevolking in de EU, maar hun arbeidsparticipatie is relatief laag. Met iets meer hulp echter zouden miljoenen gehandicapte Europeanen de arbeidsmarkt (opnieuw) kunnen betreden. Gelijke toegang tot goed onderwijs en permanente scholing stelt gehandicapten in staat volledig aan de maatschappij deel te nemen en hun levenskwaliteit te verbeteren.

De door het EESC opgerichte thematische studiegroep voor de rechten van gehandicapten bestaat uit leden van diverse afdelingen van het EESC die verschillende beleidsterreinen bestrijken; ze vertegenwoordigen de groepen Werkgevers, Werknemers en Diversiteit Europa. Deze thematische studiegroep beoogt:

  • een forum te bieden voor het standpunt van het maatschappelijk middenveld, met name voor organisaties van personen met een handicap;
  • reacties te verzamelen en te beoordelen over de vorderingen bij de uitvoering van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap (UNCRPD).