TALOUS- JA RAHALIITTO

Talous- ja rahaliiton perustaminen ja euron käyttöönotto kuuluvat Euroopan yhdentymisen tärkeimpiin merkkipaaluihin. Euroalueen maille talous- ja rahaliitossa yhdistyvät yhteinen rahapolitiikka sekä hajautettu vastuu useimmista talouspolitiikoista, vaikkakin kansallisiin talousarviostrategioihin sovelletaan yhä joitakin rajoituksia.

Vuonna 2008 alkanut kansainvälinen talous- ja rahoituskriisi paljasti talous- ja rahaliiton rakenteelliset rajoitteet ja ristiriidat, jotka johtivat osaltaan makrotalouden epätasapainon kasaantumiseen ja siihen, että taloudellinen tilanne kehittyi eräissä EU:n jäsenvaltioissa vakaammaksi kuin toisissa. Sittemmin Euroopan keskuspankki (EKP) on toteuttanut useita poikkeuksellisia rahapoliittisia toimenpiteitä, ja muut EU:n toimielimet ja jäsenvaltiot ovat käynnistäneet aloitteita pankkiunionin toteuttamiseksi ja taloudellisen ja julkisen talouden koordinoinnin lujittamiseksi erityisesti euroalueella.

Prosessi tasapainon palauttamiseksi on yhä käynnissä. Asianmukaisista makrotalous- ja rahapolitiikoista, niiden toteuttamiseen tarvittavista välineistä ja instituutioista sekä euroalueen ulkopuolisten maiden asemasta keskustellaan yhä kiivaasti.

ETSK:n näkemys talous- ja rahaliitosta

ETSK katsoo, että yhteinen raha voi olla kestävä ratkaisu ainoastaan tilanteessa, jossa vahvaa, tasapainoista ja osallistavaa kasvua tuetaan lisäämällä julkisia ja yksityisiä investointeja, edistämällä euroalueen maiden välistä ylöspäin tapahtuvaa taloudellista lähentymistä sekä parantamalla yleistä kilpailukykyä. Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää sekä taloudellista että poliittista EU:n tason sitoumusta. Talous- ja rahaliiton syventämiseen ja täydentämiseen tähtäävät toimet ovatkin keskeisen tärkeitä koko EU:n tulevaisuuden kannalta.