Talous- ja rahaliitto

This page is also available in

Talous- ja rahaliiton perustaminen ja euron käyttöönotto kuuluvat Euroopan yhdentymisen tärkeimpiin merkkipaaluihin. Euroalueen maiden osalta talous- ja rahaliitossa yhdistyvät yhteinen rahapolitiikka sekä hajautettu vastuu useimmista talouspolitiikoista, vaikkakin kansallisiin talousarviostrategioihin sovelletaan yhä joitakin rajoituksia.

Vuonna 2008 alkaneesta kansainvälisestä talous- ja rahoituskriisistä toi esiin talous- ja rahaliiton rakenteellisia rajoitteita ja ristiriitoja, jotka johtivat makrotalouden epätasapainon kasaantumiseen ja jonka seurauksena osassa EU:n jäsenvaltioista taloudellinen tilanne oli vakaampi kuin toisissa. Tämän jälkeen Euroopan keskuspankki (EKP) on toteuttanut useita poikkeuksellisia rahapoliittisia toimenpiteitä, ja muut EU:n toimielimet ja jäsenvaltiot ovat käynnistäneet aloitteita pankkiunionin toteuttamiseksi ja taloudellisen ja talousarvioon liittyvän koordinoinnin lujittamiseksi erityisesti euroalueella.

Prosessi tasapainon palauttamiseksi on yhä käynnissä. Asianmukaisista makrotalous- ja rahapolitiikoista, niiden toteuttamiseen tarvittavista välineistä ja instituutioista sekä euroalueen ulkopuolisten maiden asemasta keskustellaan yhä kiivaasti.

ETSK:n näkemys talous- ja rahaliitosta

ETSK katsoo, että yhteinen raha voi olla kestävä ratkaisu ainoastaan tilanteessa, jossa vahvaa, tasapainoista ja osallistavaa kasvua tuetaan lisäämällä julkisia ja yksityisiä investointeja, edistämällä euroalueen maiden välistä taloudellista yhtenäisyyttä sekä parantamalla yleistä kilpailukykyä. Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää sekä taloudellista että poliittista EU:n tason sitoumusta. Talous- ja rahaliiton syventämiseen ja täydentämiseen tähtäävät toimet ovatkin keskeisen tärkeitä koko EU:n tulevaisuuden kannalta.