Suhteet Euroopan unionin jäsenvaltioiden talous- ja sosiaalineuvostoihin

This page is also available in

ETSK johtaa kansallisten talous- ja sosiaalineuvostojen verkostoa. Sillä on niiden kanssa yhteinen tehtävä ja päämäärä: pyrkimys vahvistaa kansalaisten ja viranomaisten välistä luottamusta. EU:n 27 jäsenvaltiosta useimmissa on kansallinen talous- ja sosiaalineuvosto, joka huolehtii talous- ja yhteiskuntaelämän sidosryhmien osallistumisesta julkiseen päätöksentekoon.

EU:n talous- ja sosiaalineuvostojen ja ETSK:n puheenjohtajien ja pääsihteerien epävirallisista vuosikokouksista on tullut tämän pitkäaikaisen ja jäsennellyn yhteistyön pääpilari. Kokouksissa on tarkoituksena vaihtaa näkemyksiä asianomaisten elinten kokoonpanosta, toiminnasta ja meneillään olevasta työstä ja vaihtaa parhaita käytäntöjä sekä keskustella ajankohtaisista EU-kysymyksistä ja kaikissa talous- ja sosiaalineuvostoissa käsiteltävistä aiheista.

Käynnissä olevan Euroopan yhdentymisen, teknologisen muutoksen ja jatkuvasti syvenevän globalisaation vuoksi tarvitaan yhä kiireellisemmin entistä konkreettisempaa yhteistyötä, jossa keskitytään tärkeimpiin ajankohtaisiin Eurooppaa koskeviin kysymyksiin. Nykyään puheenjohtajien ja pääsihteerien vuotuinen kokous huipentuu yleensä yhteiseen julkilausumaan, joka esitetään EU:n toimielinten puheenjohtajille konkreettisia suosituksia ja ehdotuksia EU:n politiikoista.

Käytännön tasolla yhteistyötä tehdään ETSK:n eurooppalaista ohjausjaksoa käsittelevässä ryhmässä, ajankohtaisia aiheita käsittelevissä säännöllisesti järjestettävissä yhteisissä konferensseissa ja seminaareissa sekä yhteisen CESlink-portaalin kautta.

Vaikka kansallisten talous- ja sosiaalineuvostojen organisaatiorakenteessa, kokoonpanossa ja työskentelytavoissa on huomattavia eroja, niiden yhteistyö ETSK:n kanssa on erittäin tehokas keino tuoda EU:ta lähemmäksi unionin kansalaisia ja ottaa kansalaisyhteiskunta entistä paremmin mukaan EU:n päätöksentekoprosessiin.