COP-konferenssia käsittelevä väliaikainen ryhmä

ETSK perusti helmikuussa 2022 ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen osapuolten konferenssia (COP) käsittelevän väliaikaisen ryhmän voidakseen osallistua YK:n ilmastosopimukseen liittyvään prosessiin entistä strategisemmin, osallistavammin ja pysyvämmin.

Väliaikaisen ryhmän on tarkoitus vahvistaa ETSK:n osallistumista vuosittaisiin COP-kokouksiin, ja samalla sen avulla huolehditaan jatkuvuudesta ja kaikkien asiaankuuluvien komitean elinten strategisesta sitoutumisesta prosessiin. Ryhmän perustaminen ilmentää ETSK:n ympäri vuoden jatkuvia ilmastotoimia ja mahdollistaa YK:n ilmastosopimukseen liittyvää prosessia pidemmälle menevän toiminnan täydentävien ja entistä monipuolisempien keinojen avulla. Tehostamalla komitean ponnisteluja ilmastotoimien alalla ryhmä parantaa ETSK:n panosta ilmastohallintoa koskevaan kansainväliseen prosessiin. Näin EU:n vuoden 2050 ilmastoneutraaliustavoitteen saavuttamista voidaan edistää entistä tarkoituksenmukaisemmin.

Väliaikaiseen ryhmään kuuluu ETSK:n työnantajat-, työntekijät- ja kansalaisyhteiskunnan organisaatiot -ryhmien jäseniä sekä yksi nuorison edustaja.

Ryhmän tehtävänä on

  • hankkia tietoa YK:n ilmastosopimukseen liittyvästä prosessista ja pysyä ajan tasalla neuvottelujen keskeisistä näkökohdista. Tähän voi kuulua erityistä väliaikaisen ryhmän jäsenille (ja COP-kokoukseen osallistuvalle ETSK:n valtuuskunnalle) suunnattua koulutusta.
  • laatia kattava, pääasiassa seuraavaan COP-kokoukseen keskittyvä vuotuinen työsuunnitelma, mukaan lukien keskeiset välitavoitteet (lausunnot, tapahtumat, muut), sidosryhmien ja kumppanien yksilöiminen, viestintästrategia ja eri tietolähteet (esim. IPCC:n raporttien julkaiseminen).
  • varmistaa strateginen monialainen lähestymistapa tekemällä tiivistä yhteistyötä ETSK:n eri ryhmien ja elinten kanssa ja helpottaa COP-toimien toteutuksen koordinointia ETSK:n elinten työskentelyn kanssa ja päinvastoin (esim. kytkemällä asiaan liittyvät ETSK:n lausunnot ja muu meneillään oleva työ yhteen).
  • antaa tarvittaessa panos COP-kokoukseen osallistuvan ETSK:n valtuuskunnan valmistelutyöhön (valtuuskunnan vuotuisen kokoonpanon tulee perustua 50 prosentin jatkuvuussääntöön, ja lisäksi valtuuskunnassa tulee olla yksi nuorison edustaja).
  • koordinoida COP-kokoukseen liittyvän vähintään kaksi kuukautta ennen kokousta annettavan ETSK:n päätöslauselman valmistelua kyseisen COP-kokouksen painopisteiden ja ilmastosopimukseen liittyvien neuvotteluprosessien mukaisesti.
  • huolehtia säännöllisestä yhteydenpidosta NAT-jaoston työvaliokuntaan ja asiaankuuluviin ETSK:n elimiin COP-prosessin keskeisen aseman varmistamiseksi ETSK:n päätöksenteossa.
  • raportoida ETSK:n työvaliokunnalle ainakin kolme kertaa vuodessa.

Downloads

Activity report 2022-2023 Ad-hoc group con COP