Muuttoliike- ja turvapaikka-asiat

Euroopan unionin keskeisenä tavoitteena on saada aikaan ennakoiva ja kokonaisvaltainen solidaarisuuteen perustuva eurooppalainen muuttoliike- ja turvapaikkapolitiikka. Muuttoliikepolitiikalla pyritään varmistamaan tasapainoinen lähestymistapa sekä laillisen että laittoman maahanmuuton käsittelyssä.

Järjestäytynyt kansalaisyhteiskunta on keskeisessä asemassa EU:n maahanmuuttopolitiikan sosiaalisen ulottuvuuden ja lisäarvon takaamisessa. Pakolaisille ja maahanmuuttajille antamansa tuen avulla kansalaisyhteiskunta myös edistää inhimillisempää muuttoliikkeen hallintaa ja tulijoiden onnistunutta kotouttamista. Tulijoiden sosiaalinen osallistaminen voidaan toteuttaa vain ruohonjuuritasolla, kuten työpaikoilla, kouluissa ja järjestöissä.

Muuttoliikeasioita käsittelee ”työllisyys, sosiaaliasiat, kansalaisuus” -jaosto (SOC) tai ”ulkosuhteet”-jaosto (REX). SOC-jaoston alaisuudessa toimii temaattinen valmisteluryhmä ”maahanmuutto ja kotouttaminen”, ja se järjestää tapahtumia, joissa keskitytään kansalaisyhteiskunnan rooliin muuttoliikkeen hallinnassa ja kotouttamisessa.

SOC-jaosto tarjoaa myös sihteeristöpalvelut ETSK:n ja Euroopan komission yhdessä järjestämälle Euroopan muuttoliikefoorumille. Euroopan muuttoliikefoorumi on kansalaisyhteiskunnan ja EU:n toimielinten välinen vuoropuhelufoorumi, jossa käsitellään muuttoliikkeeseen, turvapaikkaan ja kolmansien maiden kansalaisten kotouttamiseen liittyviä asioita. Se kokoaa vähintään kerran vuodessa yhteen kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden, paikallis- ja alueviranomaisten, jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten edustajia.