Temaatiline uurimisrühm „Üldhuviteenused“

Temaatilise uurimisrühma „Üldhuviteenused“ ülesanne on innustada asjaomaseid ELi ja liikmesriikide ametiasutusi tagama kestliku arengu ja sotsiaalse ühtekuuluvuse kontekstis elanikele juurdepääs kvaliteetsetele teenustele ning tagama, et seda juurdepääsuõigust toetaksid õigus- ja haldusnormid, milles on sätestatud see õigus ja samuti see, kuidas seda õigust igas valdkonnas kohaldatakse. Üldhuviteenused on Euroopa majandus-, sotsiaal- ja õigussüsteemi põhikomponent ning Euroopa sotsiaalset mudelit ja sotsiaalset turumajandust toetav sammas.

Avalikul sektoril on selge poliitiline ja rahaline vastutus koordineerida üldhuviteenuste pakkumist. Ei ole õige jätta see ülesanne ainult turujõududele. Eeskätt mittetulundusühendused ja sotsiaalsed ettevõtted on näidanud oma suutlikkust pakkuda väga hea kvaliteediga üldhuviteenuseid.

On olnud pikk ja keeruline protsess tagada positiivne vastasmõju ühelt poolt suure Euroopa turu ning vaba ringluse, vaba konkurentsi, tõhususe, konkurentsivõime ja majandusliku dünaamilisuse nõuete ning teiselt poolt üldhuvi eesmärkide vahel. On tehtud palju edusamme, kuid endiselt on lahendamist vajavaid probleeme, nagu näitab Euroopa sotsiaalõiguste sammas.

See ühiste väärtustega kogukond pakub mitmesuguseid viise üldhuviteenuste korraldamiseks vastavalt riigile, piirkonnale ja valdkonnale. Niivõrd erinevad olukorrad teevad raskeks Euroopa tasandi integratsiooni saavutamise. See ei ole aga sugugi ületamatu takistus, vaid hoopis võimalus luua raamistik, mille abil teenida üldist huvi pidevalt muutuvas majanduslikus ja sotsiaalses kontekstis, määrates kindlaks kõikide üldhuviteenuste suhtes kohaldatavad põhimõtted.