Temaatiline uurimisrühm „Transport“

This page is also available in

Temaatiline uurimisrühm „Transport“ tegutseb TENi sektsiooni sisemise mõttekojana transpordiküsimustes, eelkõige uute probleemide ennetamise ning uute ideede ja kontseptsioonide väljatöötamise ja hindamise organina. See tähendab, et temaatilise uurimisrühma „Transport“ eesmärk on kaaluda seisukohti ja ideesid, samuti Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kui Euroopa kodanikuühiskonna esindaja üldist rolli transpordi tuleviku kujundamisel Euroopas.

Temaatiline uurimisrühm on tegelenud järgmiste teemadega.

Osalusdialoog üleeuroopalise transpordivõrgu poliitika teemal

Temaatiline uurimisrühm „Transport“ tahab luua dialoogi ametiasutuste, sidusrühmade ja kodanikuühiskonna vahel üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) põhivõrgukoridoride teemal. Kontseptsioon sai alguse Malmö konverentsil „Põhivõrgukoridoride tuleviku kujundamine“ ning seda kinnitati taas Milano konverentsil „Tõhusam dialoog aruka ja säästva transpordi nimel“.

Selle kahesuunalise osalusdialoogi lihtsustamiseks käivitati veebiplatvorm „Talking transport“.

Säästev transport

Pariisi kliimakonverentsil (COP21) allkirjastatud kokkulepe kohustab kõiki allakirjutanuid kiiremini vähendama kasvuhoonegaaside heitkoguseid. Heitkoguste vähendamine sõltub suuresti transpordisektorist, mis on suuruselt teine kasvuhoonegaaside heite tekitaja. Seepärast uuris temaatiline uurimisrühm COP21 konverentsi järelduste mõju Euroopa transpordipoliitikale (TEN/582), millele järgnes arvamus „Transpordi CO2 heite vähendamine“ (TEN/609).

Liikuvuspakett

Temaatiline uurimisrühm „Transport“ on olnud liikuvuspaketi raportööride oluline partner ja jälgib tähelepanelikult Euroopa Komisjoni 2017. aasta liikuvuspaketi teemasid, nagu turulepääsu meetmed, sotsiaalõigusnormide täitmise tagamine ja teemaksud.

Downloads

Presentation of the PSG