Kättesaadavad keeleversioonid:

Juhtkiri

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee uue koosseisu aasta: esimene võimalus teha kokkuvõte

Me kõik mäletame uue koosseisu ametiaja alguspäeva: 28. oktoober 2020, mil pandeemia oli haripunktis ning täiskogu istungjärk pidi toimuma veebis. Kõik tundus sürrealistlik, tulevik näis ebakindel ning keegi ei teadnud, millal ja kuidas vaktsiin kättesaadavaks muutub. Sellegipoolest suutsime tööga alustada.

Ürituste kalender

Otse sisu juurde!

Otse sisu juurde!

Tere tulemast meie uude arvamusveergu „Otse sisu juurde!“, kus küsime Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmete seisukohti oluliste ELi teemade, arvamuste või ürituste kohta, mis mõjutavad ELi igapäevaelu. Seekord anname sõna Andrej Zorkole, kes oli ettevalmistava arvamuse „Jätkusuutliku kvaliteetse töö põhikomponendid taastumise ajal ja pärast seda“ raportöör. Arvamus koostati ELi eesistujariigi Sloveenia taotlusel ja võeti vastu komitee täiskogu septembri istungjärgul.

 

Tuleb järgida põhimõtet „kvaliteetne töö elukvaliteedi parandajana“

Andrej Zorko (töötajate rühm), ettevalmistava arvamuse „Jätkusuutliku kvaliteetse töö põhikomponendid taastumise ajal ja pärast seda“ raportöör

 

„Üks küsimus...“

„Üks küsimus...“

Rubriigis „Üks küsimus...“ palume Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmetel vastata küsimusele, mis on meie arvates hetkel eriti oluline.
Oktoobri väljaandes palusime välissuhete sektsiooni aseesimehel ning ELi ja Lääne-Balkani järelevalvekomitee esimehel Ionuţ Sibianil kommenteerida Lääne-Balkani riikide ELiga ühinemist tulevikus.

 

Kodanikuühiskonna ülesanne on ületada lõhe poliitika ja inimeste vahel

EMSK Info: Kuidas saab kodanikuühiskond kaasa aidata Lääne-Balkani riikide läbirääkimistele ja tulevasele ELiga ühinemisele? Milline on siinkohal Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee algatatud Lääne-Balkani kodanikuühiskonna foorumi roll?

 

 

Arvake ära, kes on külas?

Üllatuskülaline

Iga kuu tutvustame teile üht tähelepanuväärset inimest, kelle pühendunud töö on teistele inspiratsiooniallikaks. Meil on hea meel tutvustada silmapaistvaid kultuuri-, poliitika- ja teadusmaailma inimesi, kelle tegevus ja loovus innustavad ka teisi aktiivselt tegutsema. Need on inimesed, kes aitavad muuta meid ümbritsevat maailma. EMSK Info oktoobrikuu väljaandes saab lugeda professor Caroline Pauwelsist, kes on Belgia Vrije Universiteit Brusseli rektor. Ta toob esile pandeemia mõju noortele ja ülikoolidele ning esitab kolm pandeemiajärgset õppetundi, mis võivad mõjutada üliõpilaste tulevikku.

Caroline Pauwels: ülikool pandeemia ajal ja üks aasta hiljem

2021. aasta septembris tervitasin Brüsselis koos Euroopa ülikoolide võrgustiku Eutopia ülejäänud viie asutajaülikooli rektoriga kolme meie võrgustikuga ühineva ülikooli rektorieid. See kohtumine oli eriline mitmel põhjusel.
 

EMSK uudised

Volinik Elisa Ferreira ja EMSK president Christa Schweng: ühtekuuluvus peab olema pandeemiajärgse Euroopa keskmes

Ühtekuuluvuspoliitikal on võtmetähtsus Euroopa Liidule COVID-19 järgse uue visiooni loomisel, mille keskmes on heaolu, kaasamine ja keskkonnasäästlikkus ning millesse on täielikult kaasatud organiseeritud kodanikuühiskond. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee presidendi Christa Schwengi selle sõnumiga ühines Euroopa Komisjoni ühtekuuluvuspoliitika ja reformide volinik Elisa Ferreira komitee täiskogu septembri istungjärgul.

Meediavabadus peab jääma tähtsale kohale meie päevakorras

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ühineb ELi jõupingutustega pöörata ümber murettekitav suundumus, milleks on meediavabaduse vähenemine ja ajakirjanduse sõltumatuse üha ulatuslikum piiramine, mis on tingitud erinevate võimu- ja äristruktuuride kasvavast survest, madalast tasust, meediaomandi koondumisest ning valeuudiste levikust sotsiaalmeedias ja muudes kanalites.

Sõnadelt tuleb üle minna tegudele ja kodanikuühiskonnal on selles täita tähtis roll – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president Christa Schweng kiidab heaks kõnes „Olukorrast Euroopa Liidus“ esitatud prioriteedid ja eesmärgid

Suur rõhk ELi taastumisel, terviseliidu loomisel ja digiüleminekul, kindel seisukoht õigusriigi põhimõtte kaitsmisel ja keskendumine Euroopa tulevikule – komitee kiidab heaks need selle aasta kõnes „Olukorrast Euroopa Liidus“ esile toodud aspektid.

ELi uuendatud pühendumine inimkaubanduse vastasele võitlusele peab andma konkreetseid tulemusi

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee toetab ELi uut inimkaubanduse vastase võitluse strateegiat 2021−2025, kuid juhib tähelepanu vajadusele kaasata sellesse poliitikasse sotsiaalne mõõde.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee: vabatahtlik tagasipöördumine võib muutuda väljasaatmise eufemismiks

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee väljendab heameelt komisjoni jõupingutuste üle ühtlustada meetmeid, millega reguleeritakse rändajate vabatahtlikku tagasipöördumist ja nende taasintegreerimist päritoluriiki, kuid kahtleb mõne esitatud ettepaneku teostatavuses ja väljendab muret, et vabatahtlik tagasipöördumine võib muutuda rändajate väljasaatmiseks EList.

Tehisintellekt Euroopas: kõiki otsuseid ei saa taandada ühtedele ja nullidele

Kahes arvamuses tehisintellekti käsitlevate ELi õigusaktide eelnõude kohta kutsub Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee üles keelustama täielikult sotsiaalse hindamise ning looma kaebuste ja kahju hüvitamise mehhanismi kodanike jaoks, kes on saanud kahju tehisintellekti tõttu.

ELi esimesel mahepäeval rõhutab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kestlikumate, õiglasemate ja kaasavamate toidusüsteemide tähtsust

Organic Food

Nüüd, mil Euroopa taastub aeglaselt COVID-19 kriisist, on viimane aeg minna sõnadelt üle tegudele ja rakendada strateegiat „Talust taldrikule“. Komitee on kindlalt veendunud, et Euroopa toidusüsteemide ümberkujundamist tuleb toetada nii, et need muutuksid keskkonnaalaselt, majanduslikult ja sotsiaalselt kestlikumaks. Samuti rõhutab komitee, et toiduainete tarneahela ettevõtjate koostöö (mitte konkurents) on oluline vastupidavama ja kaasavama toidusüsteemi edendamiseks, et tagada kõigile õiglane osa.

Kestliku rahanduse taksonoomia: roheliste investeeringute toetamise ja kliimamuutuste ärahoidmise oluline vahend

ELis on vaja tõhusaid ja kiireloomulisi meetmeid heitkoguste vähendamiseks ja kliimamuutustega toimetulekuks. Selleks võib Euroopa Komisjoni esitatud kestliku rahanduse pakett aidata luua selge, sidusa ja tervikliku raamistiku, milles rohelisem majandus saab areneda ilma seotuse efektideta.

Kaheksas Lääne-Balkani riikide kodanikuühiskonna foorum näitas selgelt, et Lääne-Balkani riikide koht on ELis

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Lääne-Balkani kodanikuühiskonna foorum, mis toimus 30. septembril ja 1. oktoobril Skopjes, tõi olukorda selgust ning näitas selle piirkonna kindlat soovi ühineda ELiga ning kaasata kodanikuühiskond aktiivselt selle saavutamisse.

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ühineb Euroopa tooraineliiduga

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ühines 1. oktoobril 2021 ametlikult Euroopa tooraineliiduga. Euroopa Komisjon lõi Euroopa tooraineliidu 29. septembril 2020, et suurendada vastupanuvõimet ja strateegilist sõltumatust ELi tööstuse ja ühiskonna varustamisel kriitilise tähtsusega toorainega. Praegu kuulub liitu üle 500 liikme nii EList kui ka mujalt maailmast.

Jookseme parema Euroopa nimel

Käesoleva aasta 12. septembril toimus 41. korda Brüsseli 20 km jooks. Jooksuga sooviti toetada kahte eesmärki: valides jooksule moto „Tulevik on teie kätes“, taheti juhtida tähelepanu Euroopa tuleviku konverentsile ning teine eesmärk oli toetada vähivastast kampaaniat ning koguda 10 000 eurot vähktõve vastu võitlemiseks ja teadusuuringute toetamiseks. Seepärast annetati igast registreerimistasust 10 eurot otse TELEVIE-le. See on heategevusüritus, mida RTL-TVI korraldab alates 1989. aastast prantsuskeelses Belgias ja Luksemburgis, et rahastada teadusuuringuid laste ja täiskasvanute vähktõve vastu võitlemiseks.

 

Uudiseid rühmadelt

Euroopa tööandjad kahtlevad paketi „Eesmärk 55“ praktilistes aspektides

Arnold Puech d’Alissac, komitee tööandjate rühm

Mõni nädal pärast seadusandlike ettepanekute avaldamist paketi „Eesmärk 55“ kohta – taastefondiga seotud meetmete kogum, mille abil soovib Euroopa Komisjon saavutada eesmärgi vähendada 2030. aastaks CO2 heidet 55% – toetavad Euroopa tööandjad seatud sihti täielikult, kuid väljendavad väljapakutud meetmete analüüsimise käigus siiski kahtlust paljude praktiliste küsimuste suhtes.

Töötajate rühma seisukoht seoses 2021. aasta kõnega olukorrast Euroopa Liidus

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee töötajate rühm

2021. aasta kõnes "Olukorrast Euroopa Liidus" jääb veidi vajaka ambitsioonikusest ja selgusest, kuigi selles puudutatakse peaaegu kõiki Euroopa ees seisvaid peamisi probleeme.

Pakilise kliimamuutuste probleemiga tegelemine: enam pole pääsu

Euroopa mitmekesisuse rühma avaldus

„On ühemõtteliselt selge, et atmosfäär, ookeanid ja maapind on inimmõju tõttu soojenenud. Kliimamuutused mõjutavad juba kõiki asustatud piirkondi üle kogu maailma ning inimmõju tingib paljusid juba täheldatud äärmuslikke ilmastiku- ja kliimamuutusi.“ (IPCC kuues hindamisaruanne, august 2021).

Peatselt EMSKs / Kultuuriüritused

Tulevik on sinu kätes – millisest Euroopast sa unistad?

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee korraldab 18.–19. novembril ELi ühendamise seminari (varasema nimega kodanikuühiskonna meediaseminar), mis toob igal aastal kokku komitees esindatud või komiteega seotud kodanikuühiskonna organisatsioonide teabevahetustöötajad. Üritus toimub Gulbenkiani Fondi ruumides Lissabonis.

Rahaliste vahendite suunamine keskkonnahoidlikesse ja sotsiaalsetesse investeeringutesse

Kliimakriisi vastu võitlemise meetmed toovad tööstusele kaasa suuri katsumusi. Kuidas arendada kestlikku rahandust nii, et see aitaks saavutada Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärke ja tagada samal ajal Euroopa tööstuse konkurentsivõime säilimine? Selle keerulise küsimuse üle arutatakse 18. oktoobril toimuval komitee veebiseminaril.

Euroopa rohelise kokkuleppe geopoliitiline mõõde

Euroopa roheline kokkulepe avaldab paratamatult mõju meie välissuhtetele. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning ÜRO kestliku arengu lahenduste võrgustiku (SDSN) eestvedamisel 6. detsembril Brüsselis korraldataval hübriidkonverentsil käsitletakse selle mõju ulatust.