Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee töötajate rühm

Keskmiselt teenivad naised Euroopas 14% vähem kui mehed. On riike, kus olukord vähehaaval paraneb, ning teisi, kus see hoopis halveneb. Lõhe peaks Euroopa Liidus eeldatavasti suures osas kaduma 22. sajandiks, kuid näiteks Prantsusmaal võib selleks kuluda veel tuhat aastat.

Lõhe põhjuseid on mitu: valdkondlik segregatsioon (naised on madalapalgalistes sektorites üleesindatud), töö- ja eraelu tasakaal (naistel kulub rohkem aega tasustamata tööle kodus), nn klaaslagi (tegevjuhtide hulgas on naisi alla 10%) ja seadustest hoolimata jätkuv diskrimineerimine.

Et paremini tegeleda soolise palgalõhega ja lõpetada palgadiskrimineerimine, avaldas Euroopa Komisjon ettepaneku tasustamise läbipaistvuse kohta, mis hõlmab õiguskaitsemeetmeid, et tugevdada võrdse või võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise põhimõtte kohaldamist. Ettepanek sisaldab siduvaid tasustamise läbipaistvuse meetmeid ja parandab õiguskaitse kättesaadavust.

Kuigi tasustamise läbipaistvus ei ole kaugeltki ainus vahend palgadiskrimineerimise vastu võitlemisel, on soopõhiste struktuuride kindlakstegemine palgaerinevuste vähendamiseks äärmiselt oluline.

Komitee arvamuses esitatakse soovitused komisjoni ettepaneku parandamiseks ja kutsutakse üles direktiivi tugevdama, et meetmetest saaksid kasu kõik töötajad, mitte ainult need, kes töötavad suurtes ettevõtetes. Meetmete mõju sõltub sotsiaalpartnerite tõelisest kaasatusest.

Õiglasema tasu tagamine ja palgadiskrimineerimise lõpetamine on kõigi Euroopa töötajate põhiõiguste kaitsmise põhieesmärk.