Sukupuolten palkkaerojen umpeen kuromista edistettävä ennen vuotta 2104

ETSK:n työntekijät-ryhmä

Naisten palkat ovat Euroopassa keskimäärin 14 prosenttia miesten palkkoja alhaisemmat. Eräissä maissa tilanne on hitaasti kohentumassa, toisissa se sitä vastoin pahenee. Sukupuolten palkkaerojen odotetaan yleisesti ottaen kuroutuvan umpeen Euroopan unionissa 2100-luvulle tultaessa, mutta esimerkiksi Ranskassa tähän odotetaan päästävän vasta vuosituhannen kuluttua.

Palkkaerojen syyt ovat moninaisia: alakohtainen eriytyminen (naiset ovat yliedustettuina matalapalkka-aloilla), työ- ja yksityiselämän tasapaino (naiset käyttävät enemmän aikaa kotona tehtävään palkattomaan työhön), lasikatto (toimitusjohtajista alle 10 prosenttia on naisia) sekä lainsäädännöstä huolimatta selvä syrjintä.

Sukupuolten palkkaeroihin puuttumiseksi ja palkkasyrjinnän lopettamiseksi Euroopan komissio on esittänyt ehdotuksen palkkauksen avoimuudesta ja asiaan liittyvistä täytäntöönpanomekanismeista. Ehdotuksen tarkoituksena on vahvistaa periaatetta, jonka mukaan miehille ja naisille tulee maksaa samasta tai samanarvoisesta työstä sama palkka. Ehdotus perustuu sitovien palkkauksen avoimuuden sääntöjen perusperiaatteeseen, ja sen avulla parannetaan myös oikeussuojan saatavuutta.

Palkka-avoimuus ei missään tapauksessa ole ainoa keino palkkasyrjinnän torjumiseksi, mutta kyky tunnistaa sukupuoleen perustuvia rakenteita on avainasemassa palkkaeroihin puututtaessa.

ETSK on esittänyt komission alkuperäiseen ehdotukseen parannuksia lausunnossaan, jossa kehotetaan vahvistamaan direktiiviä varmistamalla, että kaikki työntekijät – eivät vain suuryritysten työntekijät – voivat hyötyä palkka-avoimuudesta. Asianomaisten toimenpiteiden onnistuminen riippuu työmarkkinaosapuolten aidosta sitoutumisesta.

Oikeudenmukaisen palkan varmistaminen ja palkkasyrjinnän lopettaminen ovat keskeisiä tavoitteita pyrittäessä suojelemaan kaikkien työntekijöiden perusoikeuksia Euroopassa.