Grupa Pracowników w EKES-ie

Średnio, kobiety w Europie zarabiają o 14% mniej niż mężczyźni. W niektórych krajach sytuacja ta powoli poprawia się; w innych zaś pogarsza. Przewiduje się, że w średnim ujęciu luka ta zostanie wyeliminowana do dwudziestego drugiego wieku, jednak w krajach takich jak Francja prognozuje się, że zajmie to następne 1000 lat.

Powody tej luki są różne: segregacja sektorowa (kobiety są nadmiernie reprezentowane w sektorach o niskich dochodach); kwestia równowagi między życiem zawodowym a prywatnym (kobiety poświęcają więcej czasu na nieodpłatną pracę w domu); szklany sufit (mniej niż 10% dyrektorów generalnych to kobiety); oraz czysta dyskryminacja, pomimo odpowiedniego prawodawstwa.

Aby pomóc w zaradzeniu luce płacowej między kobietami a mężczyznami i zakończyć dyskryminację płacową, Komisja Europejska wydała wniosek w sprawie przejrzystości wynagrodzeń, przewidujący mechanizmy egzekwowania w celu wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości. Wniosek zawiera podstawową koncepcję wiążących środków w dziedzinie przejrzystości wynagrodzeń i poprawia również dostęp do wymiaru sprawiedliwości.

Chociaż przejrzystość wynagrodzeń nie jest jedynym narzędziem zwalczania dyskryminacji w zakresie płac, zdolność do zidentyfikowania struktur opartych na dyskryminacji ze względu na płeć jest bez wątpienia kluczem do rozwiązania problemu różnić w wynagrodzeniach.

EKES zaproponował ulepszenia do pierwotnego wniosku Komisji w opinii w której wzywa do wzmocnienia dyrektywy poprzez zapewnienie, by wszyscy pracownicy, nie tylko ci pracujący w dużych firmach, mogli z tego skorzystać. Powodzenie tych działań zależy od rzeczywistego zaangażowania partnerów społecznych.

Zapewnienie sprawiedliwszego wynagrodzenia i położenie kresu dyskryminacji płacowej to kluczowe cele ochrony praw podstawowych wszystkich pracowników w Europie.