Jak přispět ke zmenšení rozdílů v odměňování žen a mužů před rokem 2104

skupina Zaměstnanci v EHSV

V průměru vydělávají ženy v Evropě o 14 % méně než muži. V některých zemích se situace pomalu zlepšuje, v jiných je tomu naopak. Předpokládá se, že v Evropské unii tento rozdíl v průměru zanikne ve dvaadvacátém století, v zemích jako Francie by to však mohlo trvat dalších 1 000 let.

Příčiny tohoto rozdílu jsou různé: odvětvová segregace (ženy jsou nadměrně zastoupeny v odvětvích s nízkými platy), rovnováha mezi pracovním a soukromým životem (ženy tráví více času vykonáváním neplacené práce doma), skleněný strop (ženy tvoří méně než 10 % výkonných ředitelů) a prostá diskriminace vzdor platným zákonům.

Evropská komise chce pomoci zmenšit rozdíly a diskriminaci v odměňování žen a mužů návrhem směrnice o transparentnosti odměňování a mechanismech prosazování, jejímž cílem je posílit uplatňování zásady stejné odměny za stejnou nebo rovnocennou práci. Součástí návrhu je základní koncepce závazných pravidel v oblasti transparentnosti odměňování, která tak rovněž zlepší přístup ke spravedlnosti.

I když transparentnost odměňování není zdaleka jediným nástrojem boje proti diskriminaci v této oblasti, možnost odhalit genderově podmíněné struktury je zjevně klíčovým předpokladem řešení rozdílů v odměňování.

EHSV navrhl určitá zlepšení původního návrhu Komise ve stanovisku, kde vyzývá k posílení směrnice tím, že budou této výhody smět požívat všichni pracovníci, a nejen pouze ti, kteří pracují ve velkých podnicích. Úspěšnost těchto opatření závisí na skutečném zapojení sociálních partnerů.

Zajištění spravedlivějšího odměňování a ukončení diskriminace v této oblasti patří k hlavním cílům ochrany základních práv všech pracovníků v Evropě.